Консултирай се сега

Взискател по изпълнително дело

Когато се снабди с изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, кредиторът може да удовлетвори исканията си. Това става със завеждане на изпълнително дело пред съдебен изпълнител. Кредиторът по изпълнително дело се нарича взискател.

С подаване на молба и образуване на изпълнителното дело, за всеки взискател възниква възможност да получи дължимото му, чрез налагане на различни обезпечителни мерки.

На първо място взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника. Съдебният изпълнител може да прави справки и да изисква преписи от документи от банки, контрагенти на длъжника и държавни органи.

След проучване на имуществото взискателят избира начина на изпълнение, като може да насочи изпълнението към парични средства, напр. намиращи се по банкови сметки, вземания към трети лица, така и към моторни превозни средства и недвижими имоти, собственост на длъжника. Няма пречка взискател да поиска налагането на няколко обезпечителни мерки. Когато кредиторът поиска запор или възбрана съдебният изпълнител може да наложи различни видове запор на:

  • заплата – в този случай работодателят на длъжника се задължава ежемесечно да превежда част от трудовото възнаграждение по сметка на съдебния изпълнител;
  • банкови сметки – с налагане на този вид запор, длъжникът не може да оперира свободно с банковите си сметки;
  • други вземания като наем;
  • движима вещ – например МПС;
  • ценни книжа;
  • върху дял от търговско дружество.

Освен запор, по искане на взискателя, може да бъде наложена и възбрана върху имущество на длъжника.

Ако длъжникът няма никакви финансови постъпления, взискателят може да поиска опис на движимо имущество и оценка от вещо лице. След което съдебният изпълнител изнася на публична продан вещта, а с парите от продажбата се удовлетворява вземането на взискателя.

В случай, че длъжникът не дължи пари, а връщането на вещ, взискателят има право да поиска от съдебния изпълнител принудително отнемане на вещта. Ако вещта, обачен е е в длъжника, той дава нейната равностойност. Когато съд е присъдил жилище на взискателя, съдебният изпълнител може да извърши въвод във владение, като освободи жилището от длъжника. В изпълнението на тези си правомощия, съдебният изпълнител може да използва помощта на органите на реда. Ако съдебният изпълнител откаже изпълнение на поискано от взискателя действия, то последният има право да обжалва отказа.

Българското законодателство въвежда въвежда института на несеквестируемост. Това е институт, който дава изключение от общото правило, формулирано в чл. 133 от ЗЗД, че цялото имущество на длъжника служи за удовлетвоярване на кредиторите му. Несеквестируемото имущество, собственост на длъжника, не подлежи на обременяване от съдия изпълнителя.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас