Консултирай се сега

Европейско дружество

Европейско дружество (ЕД) е форма на сдружаване в рамките на Европейския съюз. Това е правна форма на сдружаване на предприятия, упражняващи или желаещи да упражняват дейност в различни държави-членки на Европейския съюз под обща организационна и структурна шапка.

По своята същност Европейското дружество е наднационално. То се учредява по реда на Регламент 2157/2001 на Съвета на Европа от 8 октомври 2001г. при условие, че поне 2 от участващите дружества имат седалища в различни държави-членки на ЕС. Характерно за този вид дружество е, че приема правно-организационната форма на АД. Причината за това е еднаквата правна уредба в различните държави, свързана с регистрацията и функционирането на АД.

Тази форма на обединение облекчава сътрудничеството. По този начин отпада необходимостта от учредяване на множество дъщерни дружества в различните държави. Друго улеснение е, че седалището може да се премества в рамките на страните-членки, без предварителна ликвидация.

Как се учредява Европейско дружество

В Европейското дружество могат да участват само вече регистрирани търговски дружества. Капиталът му не може да е по-малък от 120 000 евро. Важен момент е, че капиталът не се превалутира в местната валута.

Регистрацията на ЕД включва два етапа:

  • сключване на учредителен договор;
  • вписване в съответния национален регистър.

Според Регламент 2157/2001 методите за учредяване на Европейско дружество са следните:

  • Сливане – аналогично на българското законодателство Регламентът урежда две форми на сливане: чрез учредяване и чрез придобиване;
  • Преобразуване – това става чрез преобразуване на национално в АД на ЕД;
  • Учредяване на холдингово дружество под формата на ЕД – необходими са поне 2 от дружествата в холдинга да се регулират от правото на различни страни членки;
  • Учредяване на дъщерно дружество под формата на ЕД – това стсава чрез записване на акции като по този начин се установява контрол над дружеството.

Последният етап от учредяването е вписването в съответния национален регистър. В България това е Търговския регистър. То има конститутивно действие, а дружеството придобива качеството на юридическо лице от датата на вписването. Вписването, заличаването и преместване на адреса на дружеството подлежат на публикация в Официалния вестник на Европейските общности.

Преимущества

Основните преимущества на Европейското дружества са:

  • лесна смяна на седалището – дружеството може да мести седалището си без необходимост от ликвидация или учредяване на ново дружество;
  • международно сливане – съществува възможност за сливане на акционерни дружества от различни държави-членки;
  • единна система на управление – Европейското дружество предоставя възможност на учредителите си да се организират в едностепенна система на управление;
  • икономия – европейското дружество може да има и клонове в отделни държави-членки, което спестява разходи за администриране и управление на дъщерни дружества.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас