Консултирай се сега

Едноличен търговец – заличаване от Търговския регистър. Процедура и документи.

Едноличния търговец (ЕТ) през 90-те години на миналия век бе много разпространен в България, като форма да се упражнява търговска дейност. С времето това се промени и към настоящия момент поради множество причини едноличният търговец не е сред най-предпочитаните форми, чрез които се упражнява търговска дейност. Поради това много хора искат да заличат регистрацията си като такива от Търговския регистър (ТР). В настоящата статия ще разглеждаме процедурата и необходимите документи това да се случи.

Законът предоставя възможност пред регистрираните като Еднолични търговци (ЕТ) да бъдат заличени от Търговския регистър в следните случай:
Ако искат да прекратят дейността си като еднолични търговци;
Смърт на лицето, което е регистрирано като ЕТ;
Поставянето на лицето, регистрирано като ЕТ под запрещение;
При установяване на местожителството на лицето, регистрирано като ЕТ в чужбина.

Какви са необходимите действия и документи?

Преди да се пристъпи към подаване на заявление към ТР е необходимо да се уведоми Националния осигурителен институт. Логиката на това действие е, че ЕТ може да е работодател. Като такъв той внася осигуровки на своите работници и служители. При прекратяването на дейността е налице законово задължение за предаването на архив от разплащателните им ведомости в териториалното поделение на НОИ. Към този архив следва да се предадат и трудовите договори, заповедите за назначаване на работници и служители, заповедите за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни и всички други документи, свързани с трудовите правоотношения.

След като това е направено от страна на НОИ се издава Удостоверение за предаване на ведомостите.

Това удостоверение е един от задължителните документи, за да бъде вписано в ТР заличаването като едноличен търговец. Дори и да нямате служители, следва да се подаде към НОИ заявление-декларация, в което да се посочи това. Удостоверението за предаване на ведомости е задължително условие, за да се впише заличаването ви като едноличен търговец в ТР.

След промените от 01.01.2018 г. отпадна задължението за ЕТ преди заличаването им като такива да се уведомява Националната агенция по приходите. До тази дата беше необходимо преди пристъпване към заличаването да се уведоми НАП за това.

Каква е процедурата и необходимите документи по заличаването на ЕТ от Търговския регистър?

Заличаването на ЕТ се извършва, чрез подаване на заявление по образец. Това е „Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец“, наричано още заявление А1. Това заявление може да се подаде във всяко едно териториално поделение на Агенцията по вписванията. Може да се подаде и чрез сайта на Търговския регистър към агенцията по вписванията. Към заявлението следва да се приложи и платежно нареждане за палена държавна такса. Таксата е в размер на 30 лева, а ако заявлението се подава по електронен ред – 15 лева.

Какви документи се прилагат към заявлението:

  • Деклaрация за истинност на заявените за вписване обстоятелства;
  • Удостоверение за предаване на ведомостите, което е издадено от НОИ;
  • Документи, удостоверяващ, че дължимата държавна такса в съответния размер е платена;
  • Декларация, която удостоверява, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (тази декларация се прилага, когато заявлението се подава от пълномощник, а не от самия ЕТ).

В ситуацията, когато заявлението се подава от страна на наследниците на починалия едноличен търговец е необходимо да се приложи:

  • Акт за смърт на физическото лице, чието заличаване като едноличен търговец се иска;
  • Удостоверение за наследници.

Когато едноличния търговец е поставена под запрещение и заявлението за заличаването му като едноличен търговец се подава от неговия настойник/попечител следва да се приложат:

  • Препис от съдебното решение, с което лицето е поставено под запрещение;
  • Удостоверение от органа по настойничеството и попечителство за назначаване на настойник, съответно за назначаване на попечител;
  • Удостоверение за раждане, когато лицето чието заличаване като едноличен търговец ще се иска е мой родител;
  • Удосотверение за сключен граждански брак, когато това лице е мой съпруг.

Документите се разглеждат от длъжностното лице по регистрацията. Длъжностното лице следва да се произнесе в 3-дневен срок. Ако заявлението е редовно, ще бъде вписано в Търговския регистър и едноличния търговец ще бъде заличен от ТР. Ако заявлението страда от някакви пороци или някой от необходимите документи не е приложен длъжностно лице дава указания или постановява мотивиран отказ.

NB!!! В 14-дневен срок от заличаването от търговския регистър трябва да подадете заявление за дерегистрация по ЗДДС пред териториалната дирекция на НАП.

Настоящата статия не представлява правен съвет, а единствено пресъздава мнението на автора на база неговия опит, за необходимите действия, за заличаването на ЕТ. Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с нас.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас