Консултирай се сега

Извънредно положение и отношенията ми с ЧСИ. Какво е важното?

Много от нас имат задължения, по които са осъдени, след което са образувани изпълнителни дела при части съдебни изпълнители (ЧСИ).

В следствие на така образуваните изпълнителни дела, ако длъжникът има някакви доходи или имущество, съдебният изпълнител предприема необходимите действия и мерки, за да удовлетвори взискателя. Това разбира се е неприятно за всеки един длъжник, защото за неговото имущество настъпват неблагоприятни последици. Тези последици се изразяват в намаляването на имуществото или доходите, за да се погасят задълженията.

Както е добре известно от 13.03.2020 г. в България с решение на Народното събрание по предложение на Министерски съвет е обявено извънредно положение. Причина за това стана разпространението на коронавируса COVID-19. На този етап срокът на извънредното положение е до 13.04.2020 г. Неизвестно е обаче докога ще продължи. Срокът може да бъде удължен по ново решение на Народното събрание.

Във връзка с обявеното извънредно положение от страна на Народното събрание беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закона).

Посоченият закон третира много в различни акспекти от живота на гражданите в страната като трудовите права и задължения. В неговия обхват е и дейността на ЧСИ във връзка с изпълнителните дела. Някои от извънредните мерки бяха въведени след призив от страна на Камарата на частните съдебни изпълнители.

По-долу ще посоча в най-общи линии в какво се изразяват промените:

На първо място, ако срещу Ваш имот е насрочена публична продан или въвод във владение, то следва да имате предвид, че същите се спират до отмяната на извънредното положение (чл. 5 от Закона).

След отмяната на изънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Това ще рече, че ако имотът е изнесен на публична продан то същата не се довършва, прекратява се и след извънренодо положение може да бъде насрочена нова такава. Изрично е забранено това да води до натоварването на дълга с допълнителни разноски, както за длъжника, така също и за взискателите. Същото се отнася и за въвода във владение.

Второто, което трябва да посочим е изричната забрана да се налагат следните обезпечителни мерки:

  • запор банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения;
  • запори върху трудови възнаграждения и пенсии;
  • обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и;
  • извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Това означава, че нов запор върху Вашите вземания не могат да бъдат налагани. Следва да се обърне внимание, че това се отнася само до запори, които предстои да бъдат наложени. То не се отнася до вече наложи такива. Ако вече имаме наложен запор по трудовия договор и той не е прекратен, отчисленията към ЧСИ няма да бъдат преустановени. Поради тази причина следва да имате предвид, че Закона не променя положението Ви по вече образувани изпълнителни дела, по които е наложен запор (трудово възнаграждение или други).

NB: Нови запори е допустимо да се налагат единствено и само върху вземания за

  • издръжка;
  • вреди от непозволено увреждане;
  • вземания за трудови възнаграждения.

Поради голямата си обществена значимост тези вземания са извадени от останалите. За тях се налагат запори дори в условията на извънредното положение. Ако сте осъден да заплащате горепосочените задължения, образно казано извънредното положение няма да ви спаси.

Най-общо това са промените и изискванията на закона, които възникват в следствие на обявеното извънредно положение. Имайте предвид, че настоящата статия не представлява правен съвет, ако имате нужда от съвет или съдействие, можете да се свържете с нас.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас