Консултирай се сега

Какви са последствията от обида във фейсбук?

На първо място следва да изясним какво представлява обида по смисъла на Наказателния кодекс.

Съгласно чл. 146 от Наказателния кодекс обида е, когато някой каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие. Наказанието за това престъпление е лишаване от свобода до шест месеца или с глоба до три хиляди лева. Съдът може да наложи и наказание обществено порицание.

В някои случаи, изрично изброени в закона, обидата се наказва с лишаване от свобода до две години или глоба от хиляда до пет хиляди лева, както и с обществено порицание. Тези случаи са посочени в чл. 148, ал. 1 от Наказателния кодекс и се отнасят за обида:

– нанесена публично;

– разпространена чрез печатно произведение или по друг начин;

– на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му;

– от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпъл нение на службата или функцията му.

Престъплението обида е от частен характер, което означава, че следва да подадете частна тъжба до компетентния съд. Тук е важно да се посочи, че от момента на узнаване за обидата започва да тече 6-месечен срок, в който трябва да сезирате съда. В противен случай губите възможност да потърсите правата си пред наказателния съд. В този случай може да потърсите правата си единствено по гражданскоправен ред, което може да бъде сторено в срок до 5 години.

Ако все пак сезирате наказателния съд в срок до 6 месеца, имате възможност заедно с частната тъжба да предявите и граждански иск за неимуществени вреди, което ще Ви спести държавни такси.

Какво представлява обидата?

Обидата е даване на отрицателна оценка на личността. Оценката може да бъде изразена с квалификации, сравнения, дори със жестове. Те трябва да засягат честта и достойнството Ви, което може да се случи и чрез изразяването на обидата във фейсбук.

Обидата във фейсбук може да бъде изразена чрез публикуване на статус, коментар под публикации или дори на лично съобщение. Тук обаче идват проблемите. Независимо от това къде е написана обидата, лицето, което се е почуствало засегнато, носи доказателствена тежест. Той следва да докаже:

  • че коментарът /публикацията и т.н./ съдържа обидни твърдения;
  • обидите се възприемат като такива;
  • кой е автора на тези твърдения.

Ако изберете да подадете частна тъжба, трябва да знаете, че е необходимо да докажете вината на автора, докато пред гражданския съд, вината се предполага до доказване на противното.

Често срещано явление е наказателният съд да не уважи частната тъжба и да оправдае подсъдимия. Причината за това се крие в проблемите с доказване. Във Ваша тежест е да докажете, че конкретно лице, на конкретна дата е било имало достъп до фейсбук профил, поддържан от него.

Към тъжбата трябва да приложите разпечатка от фейсбук профил, разпечатка от публикацията /коментара/ от която е видна обидата. Въпреки това не може да се установи по категоричен начин кое е лицето, което е отправило обидата.

Какви са проблемите?

Известен факт е, че всеки фейсбук профил може да се използва от друго лице. Освен това фейсбук позволява потребителите да правят неограничен брой профили с еднакви имена и еднакви данни в информацията за тях. Самото естество на фейсбук прави възможно създаването на фалшиви профили, а често срещано явление е и хакването на профили. По този начин извършителят на обидата не може да бъде установен по категоричен начин.

Поради гореизложената причина, ако решите да сезирате съда за нанесена обида, трябва да разполагате с няколко доказателства. Всяко едно от тях трябва да е свързано с основния факт по делото и направените въз основа на доказателствата изводи да са единствените възжмони. Има и случаи, при които съдът приема че конкретно лице е публикувало даден коментар, тъй като същия съдържа твърдения, които не е възможно да са били известни на други лица.

Заключение

В заключение може да кажем, че към настоящият момент няма еднозначна практика за решаване на подобни казуси. Това не означава, че доказването е невъзможно, а че всеки казус следва да бъде разгледан индивидуално. В случай, че станете жертва на фейсбук обида, следва да предприемете всички необходими действия за съхраняване на публикацията, ангажиране на свидетели и подаване на тъжба или искова молба до компетентния съд.

Настоящата статия не представлява правен съвет, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас