Консултирай се сега

Какви са правата ми като пострадал от престъпление?

Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението.

Правата Ви на пострадал от престъпление са регламентирани в Наказателно-процесуалния кодекс. Те възникват, ако изрично поискате да участвате в производството. За целта трябва да предоставите на съответните органи и адрес за призоваване. След като направите искането си, за Вас като пострадал възникват следните права:

 • да бъдете уведомени за правата си в наказателното производство – това включва не само съобщаване на правата, но и тяхното разясняване;
 • право да получите защита за своята сигурност и тази на близките си – имате това право само, ако сте конституирани и в качеството на свидетел;
 • да бъдете информиран за хода на наказателното производство;
 • да правите искания, бележки и възражения;
 • можете да обжалва актове, които водят до прекратяване или спиране на производството.

След като се конституирате като пострадал в досъдебното производство, за Вас възниква правото да участвате и при разглеждане на делото пред съда.

Там може да претендирате имуществени и неимуществени вреди, да участвате в производството, заедно с прокурора. Неимуществените вреди възникват, когато от престъплението е накърнено здравето Ви, доброто име и др. Неимуществени вреди може да претендирате във всеки случай на физически болки и душевни страдания. Имуществените вреди са вследствие на претърпени материални загуби и щети. Те са стойността на откраднатите вещи, ремонт на погинало имущество и т.н.

Както казахме по-горе, може да участвате и в наказателното производство пред съда. В този случай пред Вас стои възможността да се конституирате като:

 • граждански ищец;
 • частен обвинител;
 • частен тъжител.

NB: Като пострадал може да участвате в две качества: граждански ищец и частен обвинител.

За да се конституирате като такъв, трябва най-късно в първо съдебно заседание по даване на ход на делото, да подадете молба до съда. Тя трябва да съдържа определени реквизити. В случай на порок, съдът може да я отхвърли. Тогава пред Вас остава възможността да претендирате причинените Ви вреди пред гражданския съд. Тази процедура е значително по-бавна, тъй като за започване на гражданско дело, е необходимо първо да приключи наказателното производство. В повечето случаи, когато няма постигнато споразумение, наказателното производство продължава няколко години.

Първата възможност за защитата Ви като пострадал, е да се конституирате като граждански ищец.

Това е лице, претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. Граждански ищец може да бъде и наследник на такова лице или ощетено юридическо лице.

Като граждански ищец имате правото да:

 • участвате в съдебното производство;
 • се запознаете с делото и да прави необходимите извлечения;
 • искате обезпечаване на гражданския иск;
 • искате отстраняването на съдия, прокурор или съдебен секретар, вещо лице или преводач, ако има основание да се съмнявате в тяхната безпристрастност;
 • представяте и да искате да бъдат събрани доказателства, да призовава свидетели, да иска назначаването на експертизи;
 • присъствате в хода на съдебното следствие;
 • разпитвате подсъдимия и свидетелите и да правите възражения срещу изслушването на определени свидетели;
 • искате от съда да осъди подсъдимия да му заплати направените разноски по делото, ако наказателният процес приключи с осъдителна присъда;
 • правите искания, бележки и възражения и да обжалвате актовете на съда, когато са накърнени ваши права и законни интереси, включително да обжалвате присъдата и решението на въззивната инстанция;
 • имате повереник.

Втората възможност като пострадал е да се конституирате като частен обвинител.

В съдебното производство по делото може да участвате и в качеството на частен обвинител. Той поддържа в съда обвинението наред с прокурора. Ако прокурорът заяви, че не поддържа обвинението, като частен обвинител може да продължите да го поддържате. Като такъв разполагате с възможността да обжалвате съдебните актове.

Като частен обвинтиел имате право да:

 • участвате в съдебното производство;
 • се запознаете с делото и да прави необходимите извлечения;
 • искате отвод на съдия, прокурор или съдебен секретар, вещо лице или преводач;
 • представяте и да иска да бъдат събрани доказателства, да призовавате свидетели, да искате назначаването на експертизи;
 • присъствате в хода на съдебното следствие;
 • разпитвате подсъдимия и свидетелите и да прави възражения срещу изслушването на определени свидетели;
 • искате от съда да осъди подсъдимия да му заплати направените разноски по делото;
 • правите искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда;
 • имате повереник.

Последото процесуално качество, което може да имате като пострадал е това на частен тъжител.

Частен тъжител е пострадалият, по чиято инициатива започва съдебната фаза на наказателния процес по делата за престъпления от частен характер. Дела от частен характер са тези, които не се предследват по общия ред. Например обида, лека телесна повреда и др. Това става с подаване на тъжба до компетентния съд.

С тъжбата се конституирате като тъжител, а лицето срещу което е подадена тъжбата – като подсъдим. Тъй като тъжителят поема функцията на прокурор, неявяването му води до прекратяване на делото. В това производство тъжителят може да предяви граждански иск срещу подсъдимия за обезщетение на причинените му в резултат на престъплението имуществени или неимуществени вреди и да поиска да бъде конституиран като граждански ищец.

Частната тъжба завършва с произнасянето на присъда. В много случаи обаче пострадалият може да постигне спогодба с подсъдимия преди приключване на делото. Частният тъжител може да оттегли тъжбата по всяко време.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас