Консултирай се сега

Какво е прокурист? Права и задължения

Прокурист – това е физическо лице, натоврено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение.

Следователно прокурист може да бъде само физическо лице. Той действа от името на търговеца и сделките, които той сключва от името на търговеца, пораждат непосредствно последици за последния.

Като търговец Вие може да упълномощите две или повече лица за отделно или съвместно извършване на действия от тях.

Упълномощаването на прокуриста става чрез договор в писмена форма. Задължително е подписите да бъдат нотариално заверени. Освен това прокурата (договорът с прокуриста) трябва да се впише в търговския регистър, заедно с образец от подписа на прокуриста (спесимен).

Вписването не е задължително, т.е. вписването не обуславя възникването на прокурата, а има само декларативно действие. То обаче е необходимо, за да бъде противопоставено упълномощаването на трети добросъвестни лица.

Правомощия на прокуриста

Прокуристът не действа от свое име, а от името на търговеца, който го е упълномощил. Затова той трябва да се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, че действа като прокурист.

Правата на прокуриста са определени от Търговския закон. Това са:

  • право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняването на търговското занятие;
  • да представлява търговеца;
  • да упълномощава други лица за извършване на отделни действия.

Правомощията на прокуриста обаче не са безгранични. Той не може да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, освен ако е специално упълномощен за това.

Друго ограничение е, че прокуристът не може да преупълномощава друго лице със своите права по закон, а само за извършване на отделни действия.

Вътрешните отношения между търговеца и прокуриста са свободно уредени от договор между тях.

Всеки търговец може да установи ограничения в този договор, напр. прокуристът да сключва сделки само до определена сума. В случай, че прокуристът наруши тази забрана, сделката в отношенията с третите лица е действителна, но прокуристът отговаря за вредите, причинени от неизпълнение на договорното му задължение.

Ако прокуристът надхвърли своята представителна власт, но действа съобразно права, които му предоставя закона, то търговецът се обвързва от правните сделки, сключени от прокуриста. Ако обаче той надхвърли представителната власт, която му определя законът, е налице извършване на действия без представителна власт.

Как се прекратява прокурата?

Прокурата се прекратява с оттеглянето й от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър. По всяко време без конкрентни причини, търговецът може да оттегли упълномощаването си. И тук вписването има само декларативно, а не конститутивно действие. След прекратяването на прокурата се отнема представителната власт на прокуриста и той не може повече да действа от името на търговеца.

Смъртта или поставянето под запрещение на прокуриста са основания за прекратяването на прокурата. Смъртта или поставянето под запрещение на търговеца, обаче не прекратява упълномощаването.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет и не претендира за изчерпателност. При възникнали въпроси свържете се с адвокат.   

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас