Консултирай се сега

Какво да правите, ако получите призовка?

Най-общо казано – призовка е съобщение за участие в съдебно заседание. Тя е документ, издаден от съд. С него се уведомява лицето, до което е адресирана за насрочено дело. С получаването й възникват определени права и задължения.

Съдържанието на призовката е посочено в няколко закона. Образецът й е одобрен от министъра на правосъдието и е един и същ за всички съдилища. Всяка призовка трябва да съдържа:

  • името и адресът на призования;
  • по кое дело и в какво качество се призовава;
  • мястото и времето на заседанието;
  • последиците от неявяването.

Призовките се връчват от призовкари, като по изключение могат да бъдат връчени по друг начин.

Например с въвеждането на извънредно положение в България, съдилищата започнаха да практикуват връчване на призовки по електронен път. Този метод беше използван досега, основно по административни дела. Призоваването може да бъде извършвано по факс и по телефон. По този начин се призовават лица по наказателни дела, а действията се удостоверяват писмено от длъжностното лице, което ги е извършило. Ако живеете в населено място, където няма районен съд, призовката може да се връчи чрез кмета. Когато ищецът поиска и съответно заплати разноските по призваването, ответникът може да бъде призован чрез Частен съдебен изпълнител.

При получаване на призовката, трябва да се подпишете на разписка, която се връща в съда.

В разписката се записва и датата на връчването. Важно е при призоваване да се спазят всички реквизити, в противен случай може да се стигне до нередовно призоваване и отлагане по делото. Ако сте страна по делото, към призовката се прикачват и документи по делото. Призоваването е редовно, ако призовката е връчена поне една седмица преди заседанието.

NB: Ако сте страна по гражданско дело, не сте задължени да присъствате на съдебно заседание.

В случай, че получите призовка в качеството Ви на свидете, трябва да се явите на съдебното заседание. В протиивен случай съдът налага глоба и често постановява принудително довеждане за следващото заседание. Ако за явяване в съдебното заседание, се наложи да отсъствате от работа, призовката извинява отсъствието пред работодателя.

За явяването си в съда свидетеля има право на заплащанеза пропуснатия работен ден и направените от него разноски по транспорт.

В случай, че получите призовка и не знаете как да реагирате, може да потърсите адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас