Консултирай се сега

Какво е нотариална покана?

Нотариална покана е писмено волеизявление, връчено от нотариус. Тук се корени разликата от обикновеното писмо. За разлика от обикновеното писмо, нотариалната покана не може да бъде оспорена. С нея се осигурява едно доказателство в полза на този, който я е отправил.

Нотариалната покана може да бъде изготвена от всяко физическо или юридическо лице. Тя има голямо приложение в практиката. Чрез нея може да:

  • се предостави подходящ срок за изпълнение на задължение;
  • известите другата страна, че с изтичането на определен срок, договора ще се счита за развален;
  • прекратите представителна власт;
  • или да отправяте всякакви уведомления, за които се изисква писмена форма.

NB: Изборът за нотариус е личен, но нотариусът трябва да е с район на действие, съвпадащ с адреса или седалището на адресата.

Нотариалната покана трябва да бъде изготвена в три или повече еднообразни екземпляра. Ако поканата се изпраща от пълномощник, към нея трябва да представи и пълномощно. За разлика от други нотариални производства, при представяне на нотариалната покана, нотариусът не извършва удостоверяване на съдаржането или подписа. Той само удостоверява фактът на представяне на поканата.

Законът за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) разпорежда, че всеки нотариус може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа. Връчването на нотариалната покана трябва да се извърши лично на адресата. Допустимо е обаче и съобщението да бъде връчено на друго лице. Такова лице е всеки пълнолетен, който живее на адреса. Ако адресат не бъде намерен, връчителят е длъжен да залепи уведомление. В уведомлението следва да бъдат указани нотариалната кантора, в която лицето трябва да получи препис от поканата. Ако в двуседмичен срок адресатът не се яви, поканата се счита за надлежно връчена.

Освното предимство на нотариалната покана е, че чрез нея съдът може да установи на коя дата другото лице е получило уведомяването. Цената за връчване на нотариалната покана варира между 30 лв. и 100 лв. в зависимост от нотариуса.

Отговор на нотариална покана

Всяко лице, което е получило нотариална покана, може да се възползва от правото си на отговор. За изговяне на отговора няма установена бланка. В отговора следва внимателно да се прецени съдържанието и стратегията, която следва да бъде приложена.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие с изготвяне или отговоро на нотариална покана, можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас