Консултирай се сега

Какво е търговска тайна?

Търговска тайна е общото задължение на всички видове търговски представители при осъществяване на дейността си да пазят търговската тайна и търговския престиж на лицата, които са им възложили определена работа.

Това общо задължение на всички търговски представители произтича от задължението им да действат в интерес на работодателя. Задължението за пазене на търговска тайна обхваща периода на действие на трудовия договор и определен срок след прекратяването му. Допустимо е задължението за пазене на търговска тайна да продължи с две или повече години след прекратяване на договора за търговско представителство. Това задължение трябва да е уговорено в писмена форма. То може да бъде изведено като отделна клауза в договора, а може да бъде изведено и в отделно споразумение.

В Закона за защита на конкуренцията е посочено и значението на търговска тайна:

“Призвоствена или търговска тайна представляват факти, информация, решения и данни, свързани с търговската дйеност, чието узнаване, използване или разгласяване може да създаде опасност за увреждане на интересите на търговеца.”

Тези данни са достъпнни на тесен кръг лица, заети в дружеството. Те трябва да са станали известни във връзка с извършваната от служителя дейност. Ако лицето разгласи търговската тайна пред трети лица, се счита че е налице нарушаване на задължението за пазене. Разгласяването на данни във всички случаи е нарушение на задължението за пазене на търговска тайна. В този случай засегната страна, може да поиска обезщетение за причинените вреди.

Разгласяването на данните не е единственото нарушение на задължението за пазене на търговска тайна. Важно е да знаете, че използването на тези данни за извършване на търговия за своя или чужда сметка, също представлява нарушение. В този случай, законодателят отново е предоставил възможност на засегнатото лице да потърси своите права.

Наред с опазване на търговската тайна, служителят е длъжен да пази търговския престиж на работодателя. Отново в Закон за защита на конкуренцията може да намерим дефиниция какво представлява търговския престиж:

“Търговският престиж е изградената в търговските кръгове представа за дадено лице като добър търговец, знаещ и можещ – нещо, което прави неговите услуги привлекателни за тях.”

Увреждането на търговския престиж се извършва преди всичко чрез твърдение или разпространение на неверни факти. То може да бъде осъществено и чрез представянето на верни факти в изопачен вид.

Не винаги, обаче разкриването на поверителна информация представлява нарушение.

Това най-често се случва, когато трябва да се предостави информация на разследващи органи или на държавни институции. Съществуват и случаи, когато за осъществяване на даден проект се изисква разкриване на такава информация. Най-често в практиката, като средство за защита на конфиденциалната информация, се сключва споразумение за неразгласяване на информация. В него се определя отговорността на страните, информацията, която не трябва да се разгласява, срок на действие и други клаузи важни за страните. Ако споразумението е подписано между партньори от различни страни е важно да се посочи и приложимото право.

NB: Споразумение за конфиденциалност може да бъде подписано и към всеки договор.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас