Консултирай се сега

Как да закрием фирмата си? Процедура по ликвидация

Процедурата по ликвидация е уредена в Търговския закон, а в практиката се използва като синоним на закриване на едно търговско дружество.

Следва да отбележим, че когато едно търговско дружество не извършва дейност,  липсва изрично законово задължение да се прекрати или заличи от Търговския регистър. Въпреки, че не извършва дейност, органът на управление има своите задължения, като например подаването на годишни декларации за неактивност. Подобна декларация се подава и в Националния статистически институт. По този начин фирмата ще продължи да съществува, даже и да не осъществява дейност.

Въпреки това поради една или друга причина голяма част от търговците вземат решение за закриване на дружеството си. Една от най-често срещаните причини за тази крайна мярка е, забраната да се изпълнява държавна служба, ако служителят е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник, управител, член на орган на управление или контрол на търговско дружество и т.н.

Процедура по ливкидация

Правната уредба на ликвидацията се съдържа в чл. 266-274 от Търговския закон и е обща за всички търговски дружества. Разликата между процедурата по несъстоятелност и процедурата по ликвидация е, че при втората опция не е налице финансово затруднение на търговеца.

Основната цел при ликвидацията е закриването на дружеството и разпределяне на останалото имущество. Производството по ликвидация отнема около 6 месеца и протича сравнително облекчено, защото намесата на кредитори е с много по-малък интензитет. В процедура по ликвидация самият търговец лично или чрез упълномощено от него лице урежда всички въпроси, свързани със закриване и прекратяване на дейността на фирмата.

В процеса на ликвидация трябва да се извършат поредица от действия, вменени на ликвидатора. Целта е да се:

 • довършат текущите сделки;
 • съберат вземания с извъндоговорен произход;
 • изплатят изискуеми частноправни и публичноправни задължения към кредитори;
 • осребри имуществото на ТД;
 • разпредели останалото имущество между съдружниците;
 • заличи дружеството от Търговския регистър (ТР), с което производството се прекратява и ТД престава да съществува.

За разлика от несъстоятелността, ликвидацията е доброволно прекратяване на търговеца – по негово решение. Но ако в хода на ликвидацията се установи, че няма достатъчно средства и имущество за удовлетворяване на всички кредитори, ликвидаторът е длъжен да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. След решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност, производството по ликвидация се прекатява.

Съществува възможност при определени предпоставки да се излезе от производството по ликвидация:

 • Продължаването е възможно, ако прекратяването е извършено на 2 основания – изтичане на срок или решение на компетентните органи, но не и на други основания;
 • Ликвидационното производство не трябва да е в напреднала фаза, т.е. не трябва да е започнало разпределянето на имуществото между съдружниците/акционерите;
 • Продължаването изисква решение на управителния орган на дружеството  с единодушие, само при АД е предвиден мнозинство от 3/4 от представения на събранието капитал;
 • Решението трябва да се впише в търговския регистър, като заявлението се внася от ликвидаторите. За да продължи дейността си, дружеството трябва да освободи ликвидаторите и да избере управителни органи.

Последици от ликвидацията

Законодателят е предвидил промяна в наименованието на дружеството. Към него в търговския регистър се вписва и добавката “в ликвидация”. Независимо от вида на ТД при ликвидация настъпват няколко основни промени във функциите на органите му.

 • Управителните органи престават да действат;
 • Ръководният орган продължава да функционира, но някои от правомощията му са ограничени с оглед положението на дружество;
 • Контролните органи следят дейността на ликвидатора и имат право на достъп до книгите на дружеството с оглед проверката на извършваните по ликвидацията действия.

Последиците, които настъпват за съдружниците са следните:

 • губят правото си на дивидент;
 • имат парично вземане за част от стойността на дружественото имущество;
 • длъжни са да изплатят неплатените си вноски;
 • може да поискат смяна на ликвидатора.

NB: Продажбата на фирма чрез прехвърляне на дружествените дялове може да доведе до желания от Вас резултат. Затова много търговци предпочитат, вместо да преминат през мъчителната процедура по ликвидация, да продадат дружествените си дялове.

*Настоящата статия не представлява правен съвет, а единствено мнение на нейния автор. При допълнителни въпроси, може да се обърнете към адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас