Консултирай се сега

Как да регистрирам ООД или ЕООД?

С регистрацията на дружество с ограничена отговорност се създава нов правен субект, различен от учредяващите го лица. Съдружниците в ЕООД/ООД имат ограничена отговорност за задълженията на дружеството до размера на дяловата вноска в капитала му.

Дружествата с ограничена отговорност биват два вида в зависимост от броя на учредителите: еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД ) и дружество с ограничена отговорност ( ООД )

Процесът на регистрация е относително лесен, бърз и евтин. Както споменахме по-горе разликата между ООД и ЕООД е броя на учредителите или иначе казано, броят на лицата, които притежават дял от капитала. При ЕООД той е един, а при ООД законът е поставил изискване от минимум двама собственици.

Учредители в дружество с ограничена отговорност могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, като физическите лица следва да бъдат дееспособни. В случай, че един или повече от учредителите са юридически лица е необходимо да е взето решение от компетентния орган на юридическото лице, а правата му като съдружник се упражняват от представителя му или упълномощено от него лице.

Вписванетона ООД / ЕООД се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията от длъжностно лице по регистрация, а необходимите документи за учредяването са следните:

1. Учредителен протокол или Протокол от общото събрание на съдружниците. Това става на учредително събрание, на което се постига съгласие за създаване на дружеството, приема се дружествен договор и се определя управител. Важно е да знаете, че собственикът на капитала на ЕООД, може да се самоназначи за управител.

2. Учредителен акт ( за ЕООД ) или дружествен договор ( за ООД ). Приемането на учредителен акт/дружествен договор е необходимо условие за учредяване на дружеството. В съдържанието му е необходимо да присъстват определени реквизити, изчерпвателно изброени в чл. 115 от Търговския закон, а именно:

  • име, седалище и адрес на управление на дружеството;
  • имена и лични данни на съдружниците;
  • предмет на дейност;
  • размер на капитала и стойността на вноските на всеки един от съдружниците за ООД. дяловете на съдружниците не може да бъде по-малък от 1 лв.;
  • име и лични данни на управителя.

3. Образец от подпис на управителя (спесимен). Той трябва да бъде подписан от управителя и нотариално заверен.

4. Документ за внесен в банката учредителен капитал. Минималният размер на капитала е 2 лв.

5. Документ за платена държавна такса към Търговския регистър. В случай, че подавате заявлението онлайн таксата е двойно по-ниска.

6. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР)Декларира се истинността на заявените обстоятелства.

7. Декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТР. С нея се декларира, че всички документи са представени от заявителя.

8. Декларация по чл. 142, Търговския закон (ТЗ), с която се декларира забрана за извършване на конкурентна дейност.

9. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, с която управителят декларира, че отговаря на законоустановените изисквания за управител на фирма.

Ако за извършване на дейността, с която фирмата ще се занимава, се изисква разрешение или лиценз, то следва да бъде приложено към заявлението.

Вписването на ЕООД/ООД в Търговския регистър става въз основа на заявление по образец А4 от Наредба №1. Заявлението се подава от управителя или упълномощен от него адвокат и към него се прилагат гореописаните документи.

Длъжностното лице по регистрация се произнася най-късно до приключване на първия работен ден след приемане на заявлението, след което извършва проверка и в случай, че не бъдат констатирани пороци се извършва вписването и определя единен идентификационен код (ЕИК). Ако са допуснати грешки или непълноти в заявлението, длъжностното лице предоставя срок за изправянето им.

В случай, че са допуснати пречки за извършване на вписването, длъжностното лице постановява отказ, който се връчва незабавно. Отказът подлежи на обжалване пред окръжен съд по седалище на търговеца. Жалбата се подава чрез Агенция по вписванията, която я изпраща незабавно до съда, заедно с приложенията към нея.

Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание. Решението на съда подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд. При отмяна отказа, съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши вписването.

Важно е да знаете, че няма пречки да подадете ново заявление при постановен отказ.

В случай на въпроси, може да се свържете с адвокат от нашата адвокатска кантора в София: office@imashpravo.bg

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас