Консултирай се сега

Как да сменя адресната си регистрация?

Важен момент при закупуването на жилище или наемане на такова в дългосрочен план, е промяната на адресната регистрация. При промяна на адреса, на който живеете, трябва да направите и промяна на личната карта. Основната причина за това е, защото държавните институции ви търсят на адрес, посочен върху личната карта, а непосочването на актуален такъв, може да доведе до сериозни затруднения и дори загубени съдебни дела.

Съществуват две понятия за адрес, посочени върху личната ви карта: постоянен и настоящ.

 1. Постоянният е населеното място в България, където сте вписани в регистъра на населението. Постоянният адрес фигурира не само върху личната карта, но и върху задграничния паспорт и други официални документи (напр. данъчна декларация).
 2. Настоящият е мястото, на което пребивавате. Например ако сте студент, настоящият адрес е населеното място, където е адресът на квартирата или общежитието.

Важно е да знаете, че двата адреса могат да съвпадат. При деклариране на настоящ адрес и регистрирането му по надлежния ред в съответната община, имаш право в същата община да извършваш всички действия, които в противен случай би се наложило да осъществяваш в обищаната по постоянен адрес.

Как да променя постоянния си адрес?

Необходимо е да разполагате с:

 • документ за самоличност;
 • удостоверение за раждане;
 • документ за собственост върху имота (нотариален акт) или документ за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем напр.);
 • декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако декларацията е подадена лично от собственика на апартамента.

Има случаи, когато тези документи не са необходими:

 • За адресната  регистрация, ако си в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота или  негов съпруг/съпруга, не са необходими документите за собственост на имота и декларацията по чл. 92, ал. 3 от ЗГР., но тогава следва да се представи Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт).

Къде да заявя промяна на постоянния си адрес?

 1. В общината/кметството в новото населено място;
 2. На място следва да попълните заявление за изпълнение на услугата и заявление за смяна на постоянен адрес;
 3. При поискване се представят горепосочените документи.
 4. След като получа удостоверението си в срок до 30 дни, след промяната на постоянни си адрес, отивам в съответното РПУ за смяна на лична карта. Когато промяната в постоянния адрес касае друго населено място, трябва да променя и шофьорската си книжка, в противен случай има глоба от 20 лв. до 150 лв.

Как се променя настоящия адрес?

Необходими документи:

 • Документ за самоличност.
 • Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем например);
 • Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

Къде да заявя промяна на настоящ адрес?

1. В общината/кметството в избраното  ново населено място или район.

2. На място и попълване лично* с предаване в съответното място (гише):

 • Заявление за изпълнение на услугата;
 • Заявление за смяна на настоящ адрес.

3. При поискване, показване и/или предаване съответните предварително подготвени  документи.

При промяна на настоящия адрес това обстоятелство трябва да се заяви в срок от 30 дни, в противен случай има глоба от 50 до 300 лв.

Броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес в едно жилище, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.

Ако живеете в чужбина, можете да заявите български постоянен адрес в консулските служби на съответната държава.

Попълването на документите може да се извърши лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, а за малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение заявяването се извършва от законните им представител. 

Ако имате нужда от консултаиця, може да се обърнете към адвокат в София от правната ни кантора.

Comments

 • Здравейте
  живеем в Белгия и мъжът ми трява да подава документ за книжка и се изисква Много езично удостоверение за настоящ адрес. Ние получихме този документ но са допуснали грешка в ГРАО. В населено място са изписали адреса ни в Бълг

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас