Консултирай се сега

Клон на предприятие. Клон на чуждестранен търговец

По своето естество клон на предприятие представлява териториално и вътрешно обособена част от дейността и имуществото на търговец.

Клонът се създава с цел. Целта е търговецът да може да осъществява стопанска дейност, обособена и разположена в населено място, различно от седалището му. По изключение (банки напр.) търговецът може да създаде клон в седалището на главното му управление.

Клонът се отличава с високата си обвързаност с главното предприятие на търговеца:

 • вписването се извършва, само ако е налице вписване на търговец;
 • не е самостоятелен правен субект;
 • има отделна, но не самостоятелна регистрация;
 • заличаването на търговеца води до закриване на клона;
 • може да се образува, преобразува и прекратява само от търговеца;
 • няма фирма. Фирмата на клона включва фирмата на търговеца с добавката “клон”;
 • търговската кореспонденция включва и данните на търговеца;
 • няма собствени банкови сметки;
 • прехвърлянето на предприятието води и до прехвърляне на клона;
 • при несъстоятелност на търговеца активите на клона се включват в масата на несъстоятелността;
 • клона не може нито да се преобразува, нито да се прекрати с ликвидация;
 • не може да се открие производство по несъстоятелност само спрямо клона.

Въпреки зависимостите, посочени по-горе, клонът се характеризира и с относителна самостоятелност, както с оглед на самото предприятие, така и с оглед отношенията на търговеца с трети лица:

 • той се квалифицира като териториоално и организационно обособена част на търговеца;
 • клона има своя регистрация, седалище и адрес на управление;
 • клона има свой предмет на дейност;
 • има ЕИК;
 • сделките се сключват от вписан в търговсия регистър управител на клон;
 • води отделно счетоводство;
 • уредена е местна подсъдност;
 • клона е рапотодател.

Вписването на клон е сходен с режима на вписване на самия търговец. Вписването се извършва от търговеца или от пълномощник, а не от управителя на клон. За целта се подава писмено заявление по образец, което трябва да съдържа: седалище и предмет на дейност; данни за лицето, което управлява клона и обема на представителната му власт; съгласие с образец от подписа на управителя.

Клон на чуждестранно лице

Съгласно Търговския закон всяко чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, може да регистрира клон на територията на страната. Вписването се извършва по същия начин, както се вписва клон на местен търговец, с разликата, че към заявлението следва да се представят още:

 • препис от учредителния акт на чуждестранното лице;
 • всеки годишен финансов отчет на чуждестранното лице.

Клонът на чуждестранно лице води търговски книги като самостоятелен търговец. Той е длъжен да съставя и баланс (за разлика от клон на местен търговец).

Закриване на клон

Клонът на търговец може да бъде закрит при две хипотези. Първата се отнася до прекратяване на търговската дейност, а втората до заличаване в следствие на приключила процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност. Във всички случаи обсоятелствата относно закриването на клон подлежат по вписване на партидата на клона в търговския регистър.

Процедурата по закриване на чуждестранен търговец е значително по опростена. Необходимо е по партидата му в Търговския регистър да бъде подадено заявление А8, където в графа “основни обстоятелства” бъде отбелязано “закриване на клон на чуждестранен търговец”.

Практиката на Търговския регистър показва, че към заявлението трябва да бъдат приложени и следните документи:

 • документ, установяващ съществуването на чуждестранното лице;
 • правото му да извършва търговска дейност по националния му закон;
 • начинът на представляване;
 • удостоверение за предаване на разплащателни ведомости;
 • удостоверение за уведомяване на териториална дирекция на НАП.

Настоящата статия не представлява правен съвет, а единствено пресъздава мнението на автора на база неговия опит. Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с нас.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас