Консултирай се сега

Консорциум – форма за съвместна дейност

Консорциумът е обединение, което има за цел да координира дейността на повече търговци и се осъществява посредством договор. Според целта на консорциума се избира и организирането му – или търговско дружество или гражданско дружество.

Основната характеристика на консорциума е, че той е вид обединение, в което участниците се сдружават за постигането на една обща цел. Въпреки обединението, обаче, участниците запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност. В зависимост от това по кой закон е учреден, консорциумът може да бъде създаден като:

  • гражданско дружество по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или
  • търговско дружество по реда на Търговския закон (ТЗ).

Неперсонифицираното гражданско дружество (ДЗЗД).

Това е вид дружество, образувано посредством договор, с който две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. Дейността, която дружеството осъществява е различна от дейността на съдружниците. Важно е да знаете, че гражданското дружество не е юридическо лице и не подлежи на вписване в търговския регистър. След като дружеството е вече учредено, трябва да се извърши вписване в Регистър БУЛСТАТ. Срокът за извършване на това вписване е 7 (седем) дни, считано от учредяването на дружеството. 

Печалбите и загубите от дейността на дружеството се разпределят между отделните съдружници съобразно с техните дялове. По решение на съдружниците, може да се определи и друго конкретно съотношение при разпределяне на печалбите, доколкото за реализирането на определени приходи някой от съдружниците има изключителен принос. Важно е да знаете, че консорциумите подлежат на регистрация по ДДС, след като достигнете определените от закона обороти.

Основанията за прекратяване на гражданско дружество са:

  • постигане на общата цел или съответно невъзможността за постигането й;
  • изтичане на срока, за който е образувано;
  • смърт или прекратяване на съдружник юридическо лице;
  • предизвестие на един от съдружниците;
  • решение на съда.

Персонифицирано търговско дружество

В този случай се прилагат правилата на Търговския закон за съответния вид дружество. Законодателят е дал възможност консорциумът да се образува под всякакъв вид търговско дружество. Този вид консорциум има за цел да обедини капитали и търговци за постигане на определена цел. По своята същност той е юридическо лице и подлежи на вписване в Търговския регистър. За учредяването му се прилагат разпоредбите според вида на дружеството, което се учредява. И при този вид консорциум участниците в него запазват своята самостоятелност.

За регистрацията и съществуването на консорциум като ООД е необходимо капиталът на същото да е разпределен между поне двама съдружници, вписани като търговци.

 

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас