Консултирай се сега

Кредит в извънредно положение. Какво следва?

В следствие на обявеното извънредно положение от 13 март много хора загубиха или намалиха доходите си. Това е възможно да ги постави в затруднено положение относно изплащането на техните задължения по всеки кредит или лизинг. Налице е и опасност от невъзможност пред много граждани да плащат сметките си за комунални услуги.

Както споменахме беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (Законът). На 06.04.2020 г. бяха гласувани и приети и промени в Закона. Както първоначалния текст, така и последващите промени засягат задълженията по всеки кредит на всеки един от нас.

Законодателят в чл. 6 от Закона е помислил и за затрудненията във връзка с плащанията по кредит. В последната редакция на посочен разпоредба на извънредния закон се казва дословно следното:

До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

Горното ще рече, че цитираната разпоредба има действие САМО по време на действието на извънредното положение. Към настоящия момент същото е обявено до 13 май на 2020 година.

Така обявеното извънредно положение и издадените във връзка с него заповеди на здравни министър пряко възпрепятстват функционирането на много икономически сектори. Това от своя страна се отразява и косвено на свързани с пряко засегнатите сектори. В следствие на това много хора губят работата си. В тези случай освен необходимостта от получаване на обезщетение за безработица, за много  от хората е възможно да бъдат изправени пред невъзможността да плащат задълженията си.

Със Закона, както се вижда от цитирания по- горе текст, гражданите и фирмите с кредити към банки и финансови институции, ще бъдат облекчени по време на действието на извънредното положение. Това облекчение се  изразява в освобождаването им от заплащането на наказателни лихви и  други подобни поради просрочие на дължими суми.

Това не означава, че е взето решение за освобождаване от задължението за плащане в срок (опрощаване) на дължимите суми. Ако същите не бъдат заплатени в срок едиствено няма да се отежнява положението на длъжника с наказателната лихва. Също и с останалите наказателни плащания като неустойки и други подобни.

Към кого следва да е задължението?

За да се освободи длъжникът от неблагоприятните последици на забавата неговото задължение следва да е към „банка или други финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции“. „Други финансови институции“ по смисъла на Закона са: дружествата за бързи кредити и всички останали институции, които отпускат кредити; лизингови къщи; финансови холдинги и други подобни. По този начин от законодателя е ограничен кръгът от задължения, по които не се прилагат неблагодприятните последици от неплащането в срок. Декларираната цел е да не се увеличава междуфирмената задлъжнялост.

 

Какво следва да е задължението?

Законодателят не освобождава длъжниците от всичките задължения за плащане към посочените институции. Длъжниците са освободени от плащане по “договори за кредитит и други форми на финансиране”. Понятието „други форми на финансиране“ няма легална дефиниция. По този начин то предполага тълкуване при прилагането на закона и е възможно да доведе до противоречия. Следва да се възприема като предоставяне на финансови средства, като е поет ангажимент за периодичното им връщане или друга форма на издължаване.

Какви точно са облекченията?

Ако нямате възможност да заплатите дължимите суми сега и не успеете да се договорите с кредитора си, според закона вашия дълг:

  • Няма да се натоварва с допълнителни наказателни задължения (наказателни лихви, неустойки и др. подобни) поради забавата;
  • Длъжниците са освободени и от друга неблагоприятна последица от неплащането в срок- предсрочната изискуемост. Това ще рече, че дори и при липса на всякакво плащане по време на цялото извънредното положение, кредиторите нямат право да обявят целия размер на кредита за изискуем поради това неизпълнение;
  • В рамките на извънредното положение посочените кредитори не разполагат с възможност да развалят договора, поради липсата на изпълнение. По този начин, с извънредното законодателство се ограничават правата на кредитора да развали договора при липса на изпълнение от страна на длъжника;
  • Ограничава се и възможността определени вещи да бъдат изземвани като санкция за липсата на изпълнение.  На практика това  има най- широко приложение при лизинговите договори, но е въведено с обща забрана за изземване на вещи.

NB!!! Добре е категорично да се заяви, че неплатените вноски по кредити и други задължения не се опрощават. Те трябва да се погасят в пълния им размер след края на извънредното положение. За разлика от други европейски страни българското правителство отказва категорично да въведе като извънредна мярка опрощаване на заеми.

Веднага след края на извънредното положение за длъжника престава да действа тази привилегия. При непогасени няколко вноски за него същите ще станат дължими от момента на прекратяване на извънредното положение.

В последната редакция на закона длъжниците на комунални дружества не се освобождават от задълженията си към тях. Комуналните дружества и дълговете към тях бяха извадени от разпоредбата на закона.

Ако се стигне до неплащане на вноски по кредити или на други задължения същите ще се натрупат по време на действието на извънредното положение. След неговото приключване можете да се окажете в непосилна ситуация поради многото натрупали се задължения.

Към настоящия момент повечето банки не са обявили облекчения за своите клиенти, които ползват техните продукти. Нашият съвет е, ако имате задължения към финансова институция и затруднение в плащането им да се свържете с нея. Целта е да предоговорите условията и да стигнете до приемлив и за двете страни вариант. Ако имате нужда можете да използвате нашето посредничество при преговорите, за постигането на най- добри резултати.

Поради това всеки длъжник, трябва да пресметне добре плюсовете и ползите за себе си при невъзможност да погасява задълженията си. Поради тази причина именно препоръчваме при невъзможност да заплащате ваши задължения да се свържете с кредитора си или със специалист, с който да разговаряте във вашата конкретна ситуация какво би били най-подходящо като действие от ваша страна.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас