Консултирай се сега

Обжалване на електронен фиш

Електронен фиш се издава за извършено от водач на МПС нарушение, което е заснето с определени технически средства.

Електронният фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез едминистративно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Съгласно чл.189 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отстъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Съдържание на електронния фиш.

В чл. 189, ал. 4, изр. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) са регламентирани изискванията към минимално необходимото съдържание на електронния фиш, който следва да съдържа данни за:

  • териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението,
  • мястото, датата, точния час на извършване на нарушението,
  • регистрационния номер на моторното превозно средство,
  • собственика, на когото е регистрирано превозното средство,
  • описание на нарушението,
  • нарушените разпоредби,
  • размера на глобата,
  • срока, сметката, начините за доброволното заплащане на глобата.

Образецът на електронният фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Липсата на някои от гореизброените реквизити, може да го превърне в невалиден.

Често срещано в съдебната практика е липсата на пълно, ясно и конкретно посочване на мястото на извършване на нарушението, поради което съдилищата приемат, че електронният фиш е незаконосъобразен.

Обжалване на електронен фиш

Електронният фиш се връчва на собственика на МПС-то, а ако то е собственост на дружество – на неговия законен представител. Той се изпраща се по пощата с обратна разписка, а получателят има възможност в 14-дневен срок от датата на пристигане на документа, да предостави писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, включително копие от шофьорската му книжка. На лицето, посочено в декларацията се издава нов фиш, а старият се анулира.

В 7-дневен срок от получаването на електронният фиш може да се подаде възражение до директора на съответната областната структура на КАТ, който има 7-дневен срок да прецени дали да анулира електронния фиш.

Посочени са и две основания – ако заснетият автомобил е бил откраднат и обявен за издирване или ако е със специален режим на движение – линейка, пожарна, служебна кола на МВР, НСО и др., движила се с включени сигнални светлини.

Освен това електронният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаването му (за разлика от Наказателното постановление, което се обжалва в 7-дневен срок от получаването му). Когато е направено възражение – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.

Жалбата, както при обжалването на наказателните постановления, също се подава до директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението.

В 7-дневен срок от получаването ѝ жалбата се изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд. В съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш.

Компетентен да разгледа делото е районният съд в района, където е констатирано нарушението.

Отмяна поради изтекла давност

Законодателят е предвидил абсолютна давност от 3 години за глобите, налагани от КАТ, а за електронния фиш – 2 г. Срокът започва да тече от момента на извършване на нарушението.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет и не претендира за изчерпателност. При възникнали въпроси свържете се с адвокат.   

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас