Консултирай се сега

Особености на договор, сключен от разстояние

Какви са спецификите на договора по инернет.

Интернет навлиза все повече в ежедневието ни. За по-младите е трудно да осъзнаят как светът изобщо е функционирал преди появата на тази технология. Наред с множеството му различни приложения интернет се използва и за сключване на договори. Поради спецификата на средата, са налице и много специфични изисквания към тези договори. 

С цел защита на потребителите при пазаруване по интернет или други начини за сключване на договор от разстояние, са предвидени редица гаранции, както от страна на ЕС, така и във вътрешното ни право.

С развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии все повече хора пазаруват по интернет. От много търговци се използва практиката да предлагат продукти по телефона. Според правото, това представлява сключване на договор от разстояние между търговеца и потребителя. Договорът от разстояние има множество особености. Те са свързани както се неговото сключване, така също с правата на потребителя, сключил този договор.

Същност на договора от разстояние.

Договорът от разстояние най-общо представлява договор, който се сключва чрез различните информационни и комуникационни технологии. Те могат да бъдат мейл адрес, телефон, електронен магазин и други подобни. Легалното определение на този договор е:

„Договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.“

На първо място, за да бъде определен един договор като „договор от разстояние“ е необходимо страните по него да бъдат търговец и потребител. Търговецът е лице (физическо или юридическо), което предлага стоки или услуги като част от търговска или професионална дейност. Tърговец не е само регистрирано юридическо лице – „фирма“.

Дори да продавате чрез фейсбук страница определени артикули, отново се сключва договор от разстояние с купувачите. При такъв договор на потребителите следва да бъдат предоставени всички възможности, които законът предвижда. Потребител е физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги. Тези стоки и/или услуги не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

Същественото тук е, че има стоки и услуги, за които е забранено да се продават чрез договор от разстояние. Това са основано договори, който са свързани с продажбата на лекарствени продукти и предоставянето на услуги в социалната, здравната и финансовата сфера.

Какви са важните моменти при сключване на договор от разстояние?

Преди сключването на договор от разстояние търговеца следва да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин определена информация. Тази информация е изчерпателно посочена в закона.

На първо място е необходимо по ясен и разбираем начин да бъдат описани основните характеристики на предлаганите стоки и услуги. Следва да бъдат предоставени и определени данни относно търговеца. Минимално необходимите данни са посочени от страна на законодателя и търговецът следва да ги посочи на сайта си. В противен случай го грози глоба или имуществена санкция.

Специфично изискване е, в ситуацията да се предостави електронен адрес на търговеца, за да може потребителя да общува лесно и бързо с него. Тази комуникация е необходима с оглед желанията на потребителя във връзка със сключване на договор от разстояние и предоставяне на информация преди сключването му. Задължително е да се посочи крайната цена на продукта. В тази цена се включват всички дължими данъци, такси и други плащания, ако има такива. С оглед изискванията на закона е най-добре преди предоставянето на стоки и услуги от разстояние да се свържете със специалист в тази сфера. Така ще сте сигурни, че дейността ви е съобразена с изискванията на закона.

NB! Тежестта на доказване, че необходимата информация е била предоставена от страна на търговеца преди сключването на договора, се носи от търговеца! Поради това е необходимо да се предприемат необходимите действия, за да може той след това да докаже тези обстоятелства.

ПРАВОТО  НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Характерно за договорите, които се сключват от разстояние е предоставеното от закона право на отказ от договора от страна на потребителя. Това представлява възможност за потребителя да се откаже от договора без да посочва причина. При упражняването на това право не се дължи обезщетение или неустойка. Това право може да бъде упражнено в 14-дневен срок от момента на получаването на стоката, като търговецът може да предостави и по-дълъг срок. При някой изрично посочени договори, това право може да бъде ограничено.

Информация за правото на отказ от договора от разстояние следва да бъде предоставена на потребителя. Ако търговеца не предостави тази информация потребителя разполага с правото да се откаже от договора в срок от една година и 14 дни от получаването на стоката. Ето защо е от съществено значение този срок да бъде предоставен. Потребителят следва да изпрати съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока.

При упражняването на правото на отказ от договора от разстояние търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя. Възстановяват се и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Налице са и редица специфични изисквания относно връщането на стоката от потребителя и прибирането и от страна на търговеца.

Настоящата статия не представлява правен съвет, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с нас.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас