Консултирай се сега

Отделяне на търговско дружество

При отделяне на търговско дружество част от имуществото му преминава към едно или няколко дружества. Те стават негови правоприемници за тази част от имуществото.

Преобразуващото се дружество не се прекратява, а стартира процедура по отделяне. Дружествата, към които преминава частта от имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат:

  • съществуващи (приемащи дружества) при отделяне чрез придобиване,
  • новоучредени дружества при отделяне чрез учредяване, както и
  • съществуващи и новоучредени дружества едновременно.

При отделянето участващите в него дружества могат да бъдат от различен вид, доколкото не се предвижда друго по закон.

Според разпоредбите на Търговския закон, при отделяне съдружниците или акционерите в преобразуващото се дружество стават съдружници или акционери в едно или повече от новоучредените и/или приемащите дружества. Придобитите от тях след отделянето дялове или акции трябва да са еквивалентни на справедливата цена на дяловете или акциите, които са притежавали в преобразуващото се дружество преди отделянето. Това действие се нарича съотношение на замяна и е съществено.

NB: Законът забранява едновремено с отделяне на търговско дружество да се извършва и промяна на правната му форма.

Процедура

  1. Договор или план за преобразуване

Законът изисква преди да бъде взето решение за отделяне да бъде сключен договор за преобразуване между преобразуващото се дружество и приемащите такива. При отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество договор не се сключва. В този случай преобразуващото се дружество съставя план за преобразуване. Дружествата могат да подготвят и проект на договор, а самият договор да бъде сключен след вземането на решение. За проекта на договор се прилагат всички правила, предвидени за договора. Договорът за преобразуване има действие от момента на сключването му. Преди вземане на решението за отделяне той може да бъде прекратен от управителния орган на всяко от дружествата.

    2. Проверка от нарочен проверител

Договорът или планът за преобразуване следва да бъде проверен от нарочен проверител, който се назначава от управителния орган. Проверителят трябва да бъде регистриран одитор, като му се осигурява достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото се и приемащите дружества, които са свързани със задачата му. Проверителят съставя доклад, който съдържа оценка дали предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна е адекватно и разумно. При отделяне на еднолично търговско дружество не се прилагат правилата за проверка.

    3. Доклад на управителния орган

Управителните органи на дружествата съставят писмен доклад за отделянето, който съдържа подробна правна и икономическа обосновка на договора или на плана за преобразуване и особено на съотношението на замяна. В доклада задължително се посочват данни за назначения проверител, както и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали. При акционерни дружества, в доклада се посочват данни на упълномощения депозитар, на когото следва да се предадат акциите или временните удостоверения.

Когато новоучреденото дружество е капиталово или се извършва увеличение на капитала на приемащото дружество, докладът следва да съдържа данни и за преминаващото към това дружество имущество, въз основа на което се установява размерът на капитала на новоучреденото дружество или размерът на капитала след увеличението му за приемащото дружество.

    4. Представяне на договора или плана и доколада в търговския регистър

Договорът или планът и докладът се представят в търговския регистър. Обявяването се извършва едновременно по делата на преобразуващото се и приемащите дружества. Представянето на тези документи трябва да се обяви не по-рано от 30 дни преди датата на вземане за решението за отделяне.

    5. Решение за отделяне

Решението за отделяне следва да се вземе поотделно за преобразуващото се и приемащите дружества. С него се одобрява и договорът или планът за преобразуване. Ако при отделянето се извършват изменения или допълнения на дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, те се приемат с решението за отделяне.

Ако при отделянето се учредява ново дружество, с решението на преобразуващото се дружество се приема дружественият договор и/или уставът на новоучреденото дружество и се избират неговите органи. Размерът на капитала на новоучреденото дружество не може да бъде по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към него при отделянето.

Когато при отделянето се учредява капиталово дружество или се извършва увеличаване на капитала на приемащото дружество, проверителите изготвят и общ доклад. В него се проверява дали размерът на капитала на новоучреденото дружество не е по-голям от чистата стойнсот на имуществото, преминаващо към него при отделянето. Чистата стойност на имуществото се установява като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които преминават към приемащото дружество.

NB: С вземане на решението, търговецът уведомява ТД на НАП. От агенцията издават удостоверение за уведомяване в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението. Удостоверението се прилага към внесеното в АВ заявление за вписване и е условие за разглеждането му.

Оспорване на отделянето

Всеки съдружник или акционер може да подаде иск, за да установи, че при отделянето е допуснато някое от следните нарушения:

  • липсва договор, проет за договор, план за преобразуване или те са недействителни;
  • не е спазено някое от изискванията, посочени в ТЗ;
  • решението за отделяне противоречи на императивни разпоредби на закона или устава на дружеството.

Искът се предявява най-късно до датата на отделянето срещу всички участващи в него дружества освен новоучредените.

Отделянето има действие от момента на вписването в търговския регистър.

Настоящата статия не представлява правен съвет, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас