Консултирай се сега

Незаконно уволнение. Какво следва?

С обявяване на извъредното положение у нас, зачестиха и случаите на незаконно уволнение на служители. В такива случаи работодателят често прекратява трудовия договор едностранно.

Законодателят е посочил конкретни законови процедури, които трябва да бъдат спазени, за да бъде е налице правомерно прекратяване на трудовия договор. Във всеки случай служителят може да оспори незаконното уволнение пред работодателя или съда. Основанията за прекратяване на трудов договор са посочени в Кодекса на труда (КТ).

Често срещани причини за уволнение са:

  • дисциплинарно уволнение;
  • закриване на предприятие или част от него;
  • съкращаване на щат;
  • закриване на работна позиция и др.

Оспорването на заповедта се извършва пред съда с подаване на искова молба.

Тя трябва да бъде подадена в двумесечен срок от дата на прекратяване на трудовото правоотношение. Важен момент е, че към исковата молба трябва да бъдат представени максимален брой доказателства. В подобен случай е добре да бъдат изискани от работодателя всички свързани с работното досие документи.

С исковата молба може да се поиска:

  • възстановяване на предишната работа;
  • признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
  • обезщетение за времето, в което сте без работа;
  • поправка на основание уволнение, вписано в трудовата книжка.

В случай, че съдът възстанови служителя на работа, той не е длъжен да се връща на нея. Неявяването на работа в тази хипотеза, се счита за отказ от страна на служителя да продължи трудовото си правоотношение. То се счита за прекратено без никакви последици.

Искът за обезщетение ще бъде уважен, ако служителят е останал без работа или е започнал по-ниско платена такава. В първата хипотеза, той ще получи обезщетение в размер на трудовото възнаграждение, а във втория – разликата между двете. И в двата случая обезщетението е за срок не повече от шест месеца.

Този вид искове се разглеждат по реда на бързото производство.

Делото се разглежда от районния съд в тримесечен срок от завеждането му. Законодателят е предвидил две възможности къде да може бъде предявен иск:

  • пред районен съд по седалище на работодателя;
  • пред районния съд, където служителят обичайно полага своя труд.

NB: По този вид дела не се дължат държавни такси! Ако по време на делото е необходимо назначаване на експертизи, хонорарите им се заплащат от съдебния бюджет. При приключване на делото съдът се произнася коя страна трябва да покрие направените до този момент разходи.

Времето, през което служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно, се зачита за трудов и осигурителен стаж. При уволнение, може да се регистрирате в Бюрото по труда. Ако то бъде отменено и бъде присъдено обезщетение за оставане без работа, обещетението за безработица, трябва да бъде възстановено.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас