Консултирай се сега

Производство пред Арбитражен съд

Арбитражният съд е орган, който се създава от физически или юридически лица с цел да решава правни спорове. Производството пред арбитражния съд е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Той е алтернатива на държавния съд.

Производството пред Арбитражен съд е възможно, когато в договора сключен между страните има арбитражна клауза. Тази клауза има статут на процесуален договор. Поради тази причина тя не може да се изменя. Общото правило е, че на арбитраж подлежат всички имуществени спорове, за които може да се постигне спогодба.

Обаче има и спорове, които касаят имуществени взаимоотношения, но не могат да се разглеждат от арбитраж:

  • вещни права върху недвижими имоти – право на собственост, право на строеж;
  • плащане на дължима издръжка;
  • правата, които имам според трудовия ми договор;
  • спорове, по които една от страните е потребител.

Арбитражното производство е предпочитано от търговците поради своята бързина и ниски такси. При този вид производство страните сами избират арбитрите, като в случай че не е уговорено друго, арбитрите са три – по един за всяка страна и един, посочен от другите двама арбитри.

Често срещан проблем

При договорите за бързи кредити, кредитиращата институция залага арбитражни клаузи. Тези институции създават арбитражни съдилища, които решават спорове специално за тази цел. По този начин арбитражът е финансово зависим от кредитиращата институция, а клаузите в договора за бърз кредит се налагат единствено в полза на търговеца.

Арбитражно производство

Производството по арбитражни дела се гледа съобразно вътрешните правила на съответния арбитражен съд. С оглед бързината на производството страните често губят възможност да предприемат съответно действие. Важно е да се знае, че ако не депозирате отговор на исковата молба, делото пак ще се разгледа. Това обаче не означава признание на иска. Ако не депозирате отговор и не се явите на насроченото заседание, арбитражният съд ще постанови решение въз основа на наличните доказателства.

След приключване на делото и постановяване на решение, заинтересованата страна може да поиска издаване на изпълнителен лист от съответния Окръжен съд.

NB: Арбитражното решение не може да се обжалва.

Единствената възможност, която ви е предоставена е да поискате отмяна на арбитражното решение. Условията за отмяна са няколко и са изрично изброени:

  • при липса на арбитражна клауза;
  • когато спорът е отнесен до арбитражен съд, различен от посочения от страните;
  • ако решението е постановено в противоречие с обществения ред – това означава, че арбитражното решение противоречи на законите на Република България.

Отмяна на арбитражното решение може да се поиска от ВКС в 3-месечен срок от деня на получаването му.

Настоящата статия не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас