Консултирай се сега

Процедура по регистрация на сдружение

Сдружение по смисъла на закона е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Сдружението бива два вида: в частна или в обществена полза. Всяко сдружение придобива качеството си на юридическо лице с вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

На първо място важно е да отбележим, че учредители могат да бъдат, както юридически, така и физически лица. Броят на учредителите е различен, в зависимост от вида на сдружението. Ако то е учредено в частна полза, учредителите трябва да бъдат минимум 3 лица. Ако е учредено в обществена полза, учредителите следва да са най-малко 7 лица.

Процедурата по регистрацията на сдружение започва със съставяне на Протокол от учредителното събрание. В него се вземат решения:

 • за учредяването му;
 • приемане на неговия устав;
 • избор на управителен съвет;
 • избор на представляващ;
 • име на сдружението;
 • целите на сдружението;
 • средства за тяхното постигане;
 • стопанска дейност;
 • седалище и адрес на управление.

Необходимите документи за регистрация на сдружение, са описани в чл. 33п от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 год. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и в чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ.

Пълен списък на необходимите документи:

 • Заявление обарзец А15;
 • Протокол от Учредително събрание;
 • Протокол от Учредително събрание със заличени данни;
 • Устав;
 • Устав със заличени данни;
 • Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на председател;
 • Спесимен – нотариално заверен обарзец от подпис на представляващите;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4;
 • Платежно нареждане за внесена държавна такса.

Ако гореописаните документи се подават чрез пълномощник (адвокат), е необходимо и подаване на декларация по чл. 13, ал. 5, както и пълномощно за представителство.
Важно е да знаете, че когато учредител е юридическо лице, е необходимо да се предостави документ, удостоверяващ регистрацията му, представляващите, както и Решение на компетентния му орган за участие в новоучреденото сдружение.

Документите могат да бъдат подадени, както от адвокат, така и от пълномощник с нотариална заверка на пълномощното. Ако заявлението за регистрация на сдружението бъде подадено онлайн, таксата ще бъде 25 лева.

Длъжностното лице по регистрация (ДЛР) разглежда документите в работния ден, следващ подаването им. Произнасянето се извършва в кратки срокове, обикновено от 3 до 5 дена. В случай на порок ДЛР дава указания, които следва да бъдат изпълнени в 3-дневен срок от получаването им.

Настоящата статия не представлява правен съвет, а единствено пресъздава мнението на автора на база неговия опит. Ако имате нужда от съдействие, можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас