Консултирай се сега

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие е най-безпроблемния и най-бързия начин за прекратяването на бракa. Как се постига той, каква е процедурата и необходимите документи, ще разгледаме по-долу.

Според Семейния кодекс (СК) се различават два вида развод:

 • поради разстройство на брака – чл. 49 СК
 • по взаимно съгласие – чл. 50 СК.

Процедурата при първата хипотеза – развод поради разстройство на брака, е значително по-скъпа и по-бавна. Това е така понеже в производството по чл. 49 от СК, съдът следва да направи правна преценка дали и в каква степен установените в съдебното производство факти от живота на съпрузите, са причинили дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Производството започва с искова молба, предявена от един от съпрузите. Ако исковата молба е редовна, съдът предоставя срок за отговор на другия съпруг. От датата на получаване на книжата по делото ответникът (особеният представител) разполага с 30-дневен срок да отговори на исковата молба, да направи своите възражения и искания.

За да достигне до правилен извод и да се произнесе с Решение, първоинстанционният съд се налага да извърши разпит на свидетели, както и да приеме и разгледа всички относими към спора доказателства. Районният съд се произнася в едномесечен срок от заседанието, с което е приключило разглеждането на делото, а решението подлежи на обжалване.

Видно от посоченото по-горе, производството по развод поради разстройство на брака може се превърне в изключително тромава и скъпа за страните процедура.

Кратката продължителност на съдебния процес, опростените процедури и ниските държавни такси, превръщат развода по взаимно съгласие в най-достъпния способ за прекратяване на брак.

Характерното при този вид развод е непоколебимото и сериозно желание на двамата съпрузи за развод. В тази връзка съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят съгласието си за прекратяване на брака. Производството ще бъде прекратено, ако някой от съпрузите не се яви без уважителна причина. За разлика от развода по исков ред, при развода по взаимно съгласие не се изследват мотивите за дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Производството започва с молба, подписана от двамата съпрузи, в които те се обръщат към съда с молба да прекрати брака им, без да изследва мотивите за това. Компетентен да разгледа молбата за развод по взаимно съгласие е районният съд по постоянния адрес на единия от съпрузите.

При развод по взаимно съгласие съпрузите следва да постигнат споразумение относо следните последици от прекратяването на брака:

 • местоживеенето на децата;
 • упражняването на родителските права;
 • личните отношения и издръжката на децата
 • ползването на семейното жилище;
 • издръжката между съпрузите;
 • фамилното име.

Съдът може да поиска становище от Дирекция „Социално подпомагане” с оглед последиците от развода, относно упражняването на родителските права. Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод.

Съдът одобрява Споразумението по чл. 51 от СК, в случай че последното съдържа всички законови реквизити и не противоречи на приложимите нормативни разпоредби.

С оглед процесуална икономия към молбата за развод следва да са приложени и редица други документи, като например:

 • оригинал на удостоверението за сключен граждански брак;
 • актовете за раждане на ненавършилите пълнолетие деца;
 • нотариални актове и други актове за собственост относно имоти, предмет на Споразумението;
 • талони на МПС-тата, предмет на Споразумението;
 • служебна бележка за получаваното брутно трудово възнаграждение;
 • статистически сведения по образец за всеки от съпрузите;
 • декларации за материално състояние за всеки от съпрузите (по образец);
 • удостоверения за семейно положение за всеки от съпрузите (набавят се от ГРАО);
 • удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията, от което да е видно дали е регистриран режим на имуществени отношения между същите (режим на разделност или договорен режим);
 • съобщение за прекратен граждански брак (по образец).

За разлика от развода по чл. 49 от СК, Решението при развод по взаимно съгласие е окончателно и не подлежи на обжалване.

В случай, че възникнат допълнителни въпроси, може да се свържете с нас.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас