Консултирай се сега

Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

Един от видовете търговци е едноличният търговец.

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице, което има местожителство в Република България. За да е дееспособно едно физическо лице, то трябва да не страда от психически заболявания и да е навършило 18-годишна възраст.

Законът, обаче не поставя изискване за българско гражданство на лицето. Това означава, че не само български граждани, но и чужденци могат да се регистрират като еднолични търговци. Достатъчно е да имат местожителство в населено място на община, която се намира в страната.

Задължението за местожителство важи не само за българските граждани, но и за чужденците с постоянно пребиваване в Република България.

В Търговския закон са предвидени три предпоставки, които съставляват пречка за превръщане на физическото лице в едноличен търговец, когато:

  • лицето е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  • е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
  • е осъден за банкрут.

Освен в Търговския закон, в Данъчно процесуалния кодекс е налице забрана за служител в данъчната администрация, да бъде едноличен търговец.

Регистриране на едноличен търговец

За да бъде регистрирано като едноличен търговец, физическото лице подава заявление, в което посочва:

  • името, местожителството, адреса и ЕГН;
  • фирмата, под която ще извършва дейността;
  • седалището и адреса на управление;
  • предмета на дейност.

NB: Когато за някоя дейност е необходимо разрешение от държавен орган, тя може да бъде вписана в предмета на дейност след получаване на разрешение.

Със заявлението лицето представя спесимен (образец от подписа си), както и декларира, че не е лишено от правото да упражлява търговска дейност. С декларация се удостоверява и, че лицето не е в производство по несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си.

Обстоятелството, че лицето не е осъдено за банкрут, следва да бъде удостоверено със свидетелство за съдимост.

Допустимо е едно лице да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Името на фирмата трябва да съдържа без съкращения собственото и фамилното или бащиното име, с което лицето е известно в обществото.

Основният минус при регистрацията Ви като едноличен търговец е, че отговаряте пред кредиторите си за задължения, поето от името на фирмата, не само с имуществото на ЕТ, но и с цялото си лично имущество.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет и не претендира за изчерпателност. При възникнали въпроси свържете се с адвокат.   

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас