Консултирай се сега

Родителски права и издръжка

Родителите упражляват родителските права заедно и в интерес на детето. При развод следва да се уредят въпросите, свързани с упражняване на родителските права, местоживеенето на детето, дължимата издръжка и личните отношения между него и родителите.

Съдебното производство за упражняване на родителски права и издръжка започва с искова молба, подадена от единия родител. Исковата молба трябва да съдържа определени реквизити, а делото се развива по общите правила на ГПК. Към исковата молба и отговорът, страните могат да представят и доказателства. Съдът взема решението си на база доказателствата, както и съвкупността от факти и обстоятелства, които са станали известни по делото. Компетентният съд да разгледа делото е районния по настоящ адрес на детето. Ако спорът се решава по време на дело за развод, това е районния съд на ответника. Възможно е страните да постигнат споразумение, което бива удобрено от съда.

При вземане на решението, съдът следва да съобрази важни обстоятелства по делото като:

  • пол и възраст на детето;
  • грижата и отношението на родителите към него;
  • личните възпитателни качества на родителя;
  • образование и морални качества на родителя;
  • условия на живот;
  • помощ от трети лица;
  • привързаност и лично желание на детето;
  • при развод се взема под внимание чия е вината за прекратяване на брака.

При дела за родителски права, съдът задължително взема становището на Дирекция “Социално подпомагане”, а при необходимост и на психолог. Дава се възможност и на родителите да изложат своята гледна точка за спора. В съдебното решение се определя времето, през което родителят може да вижда и взема детето.

Как се определя издръжката на детето?

Съдът следва да рпецени нуждите на детето, неговите потребности и възможностите на родителя, който дължи издръжка. Законодателят е заложил и минимален размер на издръжка, който е равен на 1/4 от размера на минималната работна заплата. Издръжката не може да бъде определяна под минималния размер.

NB: Съгласно чл. 59, ал. 9 на Семейния кодекс: „Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция “Социално подпомагане” или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови”.

Т.е. при непредвидено нарастване на нуждите на детето (напр. нужда от медицински грижи или образователни потребности и т.н.), съгласно чл. 143, ал. 3 СК след постъпило искане, съдът може да определи добавка към определената по съдебен ред издръжка за покриване на изключителни нужди на детето до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения, както и срокът, за който се дължи.

Дори когато издръжката е определена по споразумение между родителите в производство по развод по взаимно съгласие, е възможно да се инициира производство за изменение на размера на издръжката при изменение на обстоятелствата.

Настоящата статия не представлява правен съвет, ако имате нужда от съдействие можете да се свържете с адвокат.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас