Консултирай се сега

Адвокатска помощ при изготвянето на договори и сделки: Защо е важно да се консултирате с професионалист?

Още от древността хората са използвали договорите, за да уреждат отношенията помежду им. Може да се каже, че договорът е основен регулатор на отношенията между гражданите в нашето общество в сферата на доброволните отношения, в които решават да влизат гражданите в областта на гражданското и търговското взаимодействие между тях. В тази статия ще коментираме различните възможности за адвокатска помощ, която може да ползвате при изготвянето на договори.

Договорите – основа на обществото

Голяма част от отношенията, които спомагат за икономическия обмен в обществото ни всъщност представляват именно договорни отношения. Макар че много от нас не се замислят върху това, когато ходим на пазара и си купуваме домати и други зеленчуци, ние всъщност всеки път сключваме договор за покупко-продажба на стоки. Като се почне от отношенията, които имаме с топлофикационните дружества и всички останали дружества, които доставят комунални услуги, като се мине през застрахователите и банките и като се стигне до закупуването на апартамент и кола, всички тези отношения всъщност се регулират от договори, които се сключват. Може да се каже, че почти всичко, което правим в нашето ежедневие е предшествано или се съпътства от сключването на някакъв тип договор.

Какво трябва да знаем за договорите

Макар че в ежедневната употреба “сключване на догвоор” да се използва за по-сериозни сделки и да е възприето, че ще бъде на хартия, истината е, договорните отношения са по-масови от това. Затова стигаме до непринудения извод, че договорите, техните условия и клаузи са от съществено значение във всеки един от тези моменти, а също така и винаги, когато се договаряме с някого за нещо. Повечето договори, когато се сключват, съдържат специфични особености, които изискват специални познания както в отрасъла на договорното право, така също и на самите обществени отношения, които ще се регулират от договора, който предстои да се сключи.

Адвокатската помощ при сключване на договори

Добрите адвокати се занимават именно със сключването, изпълнение, неизпълнение на договори и всички други възможни усложнения, които биха се появили при изпълнението на договорите. Особенно важно е да бъде ангажиран добър адвокат за сключване на договори, когато се касае до договори с висок материален интерес – при покупката на недвижим имот, лек автомобил и други. Това е така, защото е възможно всеки един подобен договор да съдържа подвеждащи клаузи, които да не бъдат взети под внимание от един неопитен човек и след това в процеса на изпълнение на договора може да изникнат много “главоболия”, ако при сключването на договора са допуснати някакви определени пропуски.

Кога е препоръчително да се ползва адвокат?

Ангажирането на адвокат, който да е специалист в изготвянето на договори ще бъде необходимо за физическите лица при покупка на недвижим имот, при сключването на договор за покупка на лизинг, за банков кредит и други. При всички тези отношения е възможно в договора да са включени подвеждащи клаузи, неравноправни клаузи или такива, които са в полза на търговеца, който предлага текста на самия договор. Поради всички тези “подводни камъни” е добре, когато се сключва подобен договор да се използва адвокатско съдействие, за да сте сигурни, че вашите права и законни интереси са гарантирани и защитени.

“Капаните” при договорите

Обикновено договорите изглеждат лесно разбираеми от неспециалист, но много често се оказва, че след подписването му голяма част от клаузите не са били изтълкувани правилно или тяхното значение изобщо не е било разгадано. Когато обаче вече договорът е сключен, дори и да установите, че негова клауза има различно от предвиденото от ваша страна значение, няма какво да се направи, защото в гражданското ни законодателство действа един принцип, който е бил наложен още в древен Рим, а именно “pacta sunt servanda” (договорите трябва да се изпълняват).

Как можем да помогнем

Осигуряването на адвокатска помощ преди встъпване в договорни отношения и подписването на договора е препоръчителна, като нейната цел е да се избегне последващи проблеми от евентуалните неясноти, които може да има за сключващия договора. Един опитен адвокат по договорно право, каквито са адвокатите от екипа на адвокатска кантора Имаш право още преди подписването на договора ще ви сигнализираме, ако в него има проблем и ще ви съдейства, за да бъде постигнат оптимален текст на договорните клаузи.

В други ситуации пък неизпълнението на отсрещната страна по договора не е санкционирано по най-добрия начин и така вашите интереси отново не са гарантирани. В тази ситуация нашата адвокатска помощ ще бъде насочена към това в договора да бъде включена клауза за вашата неустойка или най-пълноценно обезщетение. Вижте повече полезна информация от нас и в социалните мрежи!

Comments are closed.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас