Консултирай се сега

Каква е давността на глобите към КАТ?

Един от най-често задаваните въпроси в кантората е “кога изтича давността на глобите към КАТ?”. В случай, че имате връчен електронен фиш от КАТ, може да се обърнете към адвокат от адвокатска кантора Имаш право гр. София, който да Ви помогне при обжалване.

Какво представлява давност?

Според Върховния касационен съд: “Погасителната давност като институт на правото представлява период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска принудително осъществяване на вземането си спрямо длъжника.” Т.е. когато давностният срок изтече се погасява и възможността на кредитора да пристъпи към принудително събиране на задължението.

Погасителна давност по Закон за административните нарушения и наказания

1. Електронен фиш – давност по чл. 34 от ЗАНН

С тълкувателно Решение №1 от 27.02.2015г. на ВКС и ВАС, върховните съдии приемат, че сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания са погасителни давностни срокове. В ал. 1 на чл. 34 е предвидено, че ако не се състави акт за установяване на административно нарушение в срок от 3 /три/ месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на съответното административно нарушение, административно-наказателно производство не се образува.

Чл. 34, ал. 3 от ЗАНН гласи, че: ако в срок от 6 месеца от издаване на акт за установяване на административно нарушение, не бъде издадено наказателно постановление, административното производство по налагане на глоба се прекратява.

Или иначе казано: с изтичане на двата срока – по чл. 34, ал. 1 и 34, ал. 3 се погасява и правото на наказващия орган да наложи наказание за извършено от Вас нарушение.

2. Изпълнителна давност по чл. 82 от ЗАНН

В чл. 82 от ЗАНН е предвидена и изпълнителна давност на административните нарушения. Ал. 1 гласи, че наложеното с наказателно постановление административно наказание не се изпълнява, ако са изтекли 2 /две/ години при наложено наказание глоба. Т.е. ако двугодишният срок е изтекъл, административният орган не може да пристъпи към принудително изпълнение за събиране на сумата.

В чл. 82, ал. 3 е предвидена и абсолютна изпълнителна давност: с изтичането на 3 /три/ години се погасява правото да се прибегне до принудително събиране на глобите, независимо от това, че в този период е имало спиране или прекъсване на давността. В случай, че административният орган образува изпълнително дело в двугодишния срок, започва да тече нов срок, който отново е две години.

Трябва да отбележим, че ЗАНН съдържа пропуски относно абсолютната погасителна давност, поради което законът препраща към чл. 80 и чл. 81 от Наказателния кодекс. Тъй като всеки случай, касаещ давност на глоби към КАТ има собствени специфики – като момент от който следва да се изчисляват сроковете, Ви съветваме да се обърнете към адвокат административно право.

Каква е давността на електронен фиш?

Трябва да имате предвид, че правилото по чл. 34 ЗАНН не е приложимо по отношение на електронен фиш. Разпоредбата намира своето приложение единствено в производство по издаване на наказателно постановление, започващо със съставяне на АУАН. 

При издаване и обжалване на електронен фиш, намират приложение текстовете на чл. 80 и чл. 81 от Наказателния кодекс. В случая: обикновената давност е 3 /три/ години, а абсолютната 4.5 г. /четири години и половина/. Т.е. с изтичане на тези срокове, административният орган губи възможността да наложи наказанието.

В случай на необходимост може да се обърнете към адвокат за обжалване на електронен фиш или прекратяване на дело поради изтекла давност.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас