Консултирай се сега

Изключване на съдружник от ООД 

Често в практиката след регистрацията на едно дружество с ограничена отговорност част от неговите съдружници се дезентиресират от дружествените работи и престават да участват в дейността на дружеството и да не изпълняват задълженията си да съдействат на дружеството за цялостното осъществяване на нейната стопанска дейност. Понякога дори с действията, които един съдружник извърша, може директно да се влиза в противоречие с интересите на дружеството. Именно поради тази причина от страна на законодателя е предвидена възможност за изключване на съдружника, в специално посочените от законодателя хипотези. 

В подобни ситуации може да бъде използван един от способите за прекратяване на членството в ООД. Този способ е против волята на съдружника, чието членство се прекратява. Търговския закон (ТЗ) нарича това изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност. 

В тези случай, когато се вземе решение в тази насока, е добре съдружниците да се обърнат към добър адвокат търговско право, защото процедурата е специална и следва да бъде спазена изцяло нейната законоустановеност, за да не може изключения съдружник да не оспори по съдебен ред процедурата по изключването му. 

Фактически основания за изключване на съдружник. 

На първо място е предвидена възможност в закона за изключване на съдружник от ООД, ако не плати или не внесе вноската, която дължи към дружеството, срещу получените от него дружествени дялове. Ако съдружникът не изпълни това свое основно задължение, чл. 126, ал. 1 (ТЗ) предоставя възможност съдружник, който не е платил или внесъл дела си да бъде  изключен, ако ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец.

Законът предвижда изискването, че срокът, следва да бъде определен с мнозинство поне половината от капитала на дружеството. Преди да се стигне до изключването на съдружника, последният задължително следва да бъде уведомен за предстоящото изключване от управителя. Уведомлението следва да се извърши от управителя писмено, като в него се посочи и допълнителния срок, който се предоставя на съдружника, за да изпълни задълженията си към  дружеството.  В тази законова хипотеза съдружникът след изключването му няма право да  получи направените от него вноски. 

Ал. 3 от същия чл. 126 предвижда още няколко хипотези, в които съдружник може да  бъде изключен от дружеството, като те са следните: 

  1. когато не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие на дружеството; 

2. когато не изпълнява решенията на общото събрание на дружеството; 

3. когато действа против интересите на дружеството; 

4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си на напускане.

В практиката е често срещана хипотезата при ООД с двама съдружници при обтягане на техните отношения да се стига до съревнование за това, кой кого ще изключи. В такива ситуации е от изключителна важност да се доверите на добър адвокат търговско право, за да защитите правата си пълноценно. Екипът на адвокатска кантора Имаш право може да ви помогне пълноценно в този процес. 

Процедура по изключването на съдружник от ООД 

При вземане на решение за изключване на съдружник е важно да бъде спазена законоустановената процедура, за да не може след това съдружникът да я оспори по съдебен ред. На първо място следва съдружникът да бъде писмено уведомен за това. В предупреждението за изключване след да бъде  посочено и основанието, на което да се извърши изключването. 

След като от страна на съдружника е получено предупреждението, решението за неговото освобождаване се взема от общото събрание на ООД. На това общо събрание всеки от съдружниците има право на глас, освен съдружника, чието изключване се решава. 

Ако се везме решението за изключване на съдружника това следва да бъде публикувано в Търговския регистър като управителят най-често упълномощава добър адвокат по търговско право, който следва да извърши тези действия. 

Изключване на съдружник от ООД – последици 

Изключването, също както и останалите основания, на които се прекратява членственото правоотношение на един съдружник влече след себе си имуществени последици. Освен в ситуацията, когато съдружникът се изключва поради невнасяне или неплащане на вноската си в капитала, в останалите законови хипотези съдружникът има право да получи равностойността на дружествения си дял към момента на прекратяване на членството си. Делът се изчислява въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, към който се е осъществило прекратяването. При изключването на съдружник, това е месецът, в който Общото събрание е взело решението за изключването му. 

Изключеният съдружник всякога има право да предяви иск, с който да оспори изключването си, ако счита, че същото е извършено неправомерно. Ако имате нужда от юридическа помощ, нашият екип е на разположение. За мен може да видите тук.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас