Консултирай се сега

Лоша кредитна история. Къде се съхранява и как да я “изчистим”?

Често наши клиенти се обръщат към адвокатска кантора Имаш право, като искат да им съдействаме, защото  им отказват от банките да финансират различни техни покупки или инвестиции, поради лоша кредитна история и вписвания в Централния кредитен регистър. В тези ситуации хората идват притеснени при нас, като ни питат: „Има ли как да изчистя кредитната си история?“ „Къде се съхранява информация за старите ми дългове?“ „Как да изчистя кредитната си история в ЦКР?“

В настоящата статия ще посочим какви са начините пред вас, за да „изчистите” вашата лоша кредитна история, да „изчиситете лощото си ЦКР“ или да „изчистите кредитната си задлъжнялост“. Преди това с няколко думи ще опишем какво представлява централния кредитен регистър и как функционира, за да можете да придобиете по-цялостна представа за тези обстоятелства и какво е необходимо, за да се изчисти.  

Какво представлява Централният кредитен регистър (ЦКР)?

„Централният кредитен регистър е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции, към платежните институции и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 21 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), които извършват дейност на територията на Република България, както и към инвеститори, предоставили заем по проект чрез доставчик на услуги за колективно финансиране, с изключение на чуждестранните доставчици, които извършват директно дейност на територията на Република България.“ се казва чл. 2 от Наредба № 22/16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър издадена от Управителния съвет на Българската народна банка и в сила от 01.10.2009 г. Този подзаконов нормативен акт създава нормативната база, въз основа на която се развива ЦКР, като осигурява информация за кредитната задлъжнялост на физическите и юридическите лица. Тази информация се използва от банките и от останалите финансиращи институции, които въз основа на подадената към регистъра информация преценяват кредитоспособността на своите клиенти и кредитния риск въз основа на поведението им до сега при погасяване на отпуснатите им кредити и други задължения. 

Регистърът е създаден, за да могат кредитиращите институции по-адекаватно да вземат решения в процеса на отпускане на кредити, като с оглед предходното поведение на потребителя преценяват дали и в какъв размер да отпуснат искания кредит, какви обезпечения да поискат при отпускането на кредита, каква лихва да предвидят в него и други подобни санкционни последици.

Институциите, предоставящи кредити са длъжни да събират и подават към Централния кредитен регистър информация в електронен вид за всички кредити на техните клиенти и за настъпилите изменения по тези кредити до окончателното им погасяване, пък се казва в чл. 10 от Наредба № 22. Информацията за всички активни кредити тези институции са задължени да подадат до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията. Тази база данни се използа от кредитиращите институции, като реда за това е уреден в Наредбата. Информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период.

Как се формира кредитната ни история и можем ли да влияем на нея?

Кредитната история представлява информацията, която се съхранява в този специален регистър за всяко едно физическо или юридическо лице. В регистъра се съхранява информация за просрочени и необслужвани кредити, които са както настоящи, така също и минали и други подобни. Тази кредитна история формира пряко вашият кредитен рейтинг.  

Важно е да се обърне внимание на обстоятелството, че на практика много често се оказва, че голям процент от кредитите, които не се плащат и формулират тази лоша кредитна история, макар че са вписани в централния кредитен регистър са погасени по давност. По разпоредбите на закона задълженията, които произлизат от получен кредит имат пет годишен давностен срок, който започва от момента, в който сумите по кредита са станали изискуеми. Така посочения период от време обаче не може да бъде възприеман като някакъв абсолют, защото същият може да бъде спирам, като в тези хипотези след спиране, продължава да тече давностен срок, който се добавя към вече изтеклия, или прекъсвам, като в тази хипотеза след настъпването на юридическия факт, който води до прекъсване на давността започва да тече нова давност, като изтеклата до този момент няма правно значение. Макар тези възможности, много често в практиката задължението все пак се погасява по давност.

Практиката от съдилищата

До скоро от съдилищата се приемаше, че дори и погасеният по давност кредит продължава да бъде част от кредитната история, като кредиторът продължава ежемесечно да подава за него информация към ЦКР и този кредит се вписва в него. Кредиторите обосноваха това тяхно поведение с обстоятелството, че след изтичането на давността това не води до погасяване на задължението, а единствено трансформира това задължение, като отнема на кредитора възможността да претендира неговото пращане по принудителен ред. 

Ако задължението е погасено по давност е необходимо длъжникът да се обърне с молба към кредитора, като със същата поиска да бъде заличена този дълг. В случай, че тази молба не бъде съобразена от страна на кредитора и не се изпълни искането на длъжника пред него се отваря възможност да се обърне към съда и да поиска, за да бъде заличен този кредит, като погасен по давност и да не участва във формирането на вашата така наречена “лоша кредитна история”. Именно в този процес на кореспонденция с кредитора вие ще имате нужда от помощта на добър адвокат по бързи кредити, като екипът на адвокатска кантора Имаш право може да Ви бъде полезен в това.

Ако не желаете да водите дело и искате да получите бързо разрешение на вашия проблем е възможно да се предложи на кредитора да се сключи споразумение и да се плати част от дълга, а от страна на кредитора да се преустанови подаването на информация към Централния кредитен регистър.

В края на 2023 г. от страна на ВАС беше постановено Решение № 12441 от 13.12.2023 г. по ад.д. № 8782 по описа на пето отделение за 2023 г., с което беше постановени, че погасен по давност кредит, който длъжникът изрично отказва да заплати, се заличава от ЦКР. Това Решение занапред следва да промени незаконосъобразната практика, която се е наложила до този момент на отказ от заличаване на тези дългове. Като стъпва на принципите за защита на личните данни съдът постановява, че всеки длъжник има “право да бъде запбравен”, когато неговият кредитор обработва личните му данни в ситуация на погасен по давност дълг. Това е ново, самостоятелно основание, което може да се използва от страна на длъжниците, за да принудят кредиторите си да преустановят подаването на информация към ЦКР за погасени по давност дългове. 

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас