Консултирай се сега

Наследяване на недвижим имот без документ за собственост. Какво да правим?

В миналото е било много разпространено в нашата страна при прехвърлянето на недвижими имоти да не бъде спазвана законоустановената форма. Поради множеството преселения на нашите предци в следствие на войни, промени на държавните граници и други миграционни събития е било изключително разпространено недвижимите имоти да се прехвърлят набързо, без да се спазва изискуемата процедура. Това като последствие е водело до множество валидизационни закони, вследствие на които тези сделки са били узаконявани от държавата, за да съответства правното положение на фактическото и така да бъде съхранена правната сигурност и да бъдат улеснени казусите за наследяване на недвижим имот.

Макар, че след 1944 г. подобни процеси са изолирани и почти не се случват, то и към настоящия момент има ситуации, в които някой наши предци не разполагат с документи за собственост за имотите си. Някой ваш дядо живее в къщата си откакто се помните, но когато той си отиде от този свят вие установявате, че не разполагате с документ за собственост на неговия недвижим имот и не знаете какво да направите. В тази статия ще посочим именно в подобни ситуации какво следва да бъде предприето като действие.

Какво да направите в случай на наследяване на недвижим имот без документ?

Ако изложеното в предходния параграф ви е познато, то ситуацията е такава, че вие знаете, че вашия наследодател владее и стопанисва определен имот от много време, но както той, така и вие след като го наследите не разполагате с документ за собственост. Това е пречка пред вас да прехвърлите имота, ако имате желание в тази насока. Също така може да създаде притеснения у вас, защото друго лице хипотетично би могло да се легитимира с документ за собственост.

Тук за вас е от изключително значение да се сдобиете с нотариален акт за посочения двор, къща, нива или друга недвижимост. Като възможност, когато става дума за къща или друга сграда съществува вариант да се търсят в архивите стари строителни книжа като ползвателен билет, проект и други. И да намерите и да не намерите подобни книжа, ще се наложи да се мине през процедурата по издаване на констативен нотариален акт.

Констативен нотариален акт

Процедурата по издаване на констативен нотариален акт е разгледана в гражданския процесуален кодекс (ГПК) и по-точно в неговите чл. 587 и сл. В закона са разгледани две разновидности на тази процедура, в зависимост от това дали разполагате с някакви документи за недвижимия имот или не разполагате с такива.

Когато не разполагаме с никакви документи, от които може да се извлече, че вашият праводател или пък вие сте собственик на имота се извършва обстоятелствена проверка. Същата следва да бъде осъществена от нотариус, като за целта е необходимо преди това вие да го сезирате. Тази обстоятелствена проверка приключва, ако действително имота е владян от вашия праводател през последните 10 години и това се установи по законоустановения ред с издаването на нотариален акт за собственост, който следва да бъде вписан в съответната териториална дирекция на Службата по вписванията.

За установяването на тези обстоятелства нотариуса извършва разпит на трима свидетели, които по възможност следва да са съседи на имота. Тези свидетели се посочват от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице. Посочените свидетели се посочват по указание на лицето, което е предизвикало извършването на посочената обстоятелствена проверка. Ако имате подобен казус и не знаете как да постъпите следва да се обърнете към добър адвокат за недвижими имоти, като ние от адвокатска кантора Имаш право можем да ви окажем пълно съдействие.

Необходимо условие

В описаната в предходния параграф ситуация нотариуса след като установи действително, че вашият наследодател е владял имота поне през последните 10 години констатира наличието на правото ви на собственост въз основа на това давностно владение и наследяването. Този нотариален акт не се подписва от ваша страна, а само от нотариуса, защото в ситуацията именно нотариусът е органа, който установява и прави изводи относно правото на собственост.

Ако разполагате с различни документи, от които може да бъде извлечено по безспорен начин, че вашият наследодател е собственик на имота, то нотариусът не извършва подобна обстоятелствена проверка. В тези ситуации той постановява, че вие сте собственик на имота въз основа на документите, с които разполагате и наследяването.

Заключение

Богатият опит на екипа на адвокатска кантора Имаш право в сферата на недвижимите имоти  и вещното право може да Ви бъде от изключителна полза, когато имате подобен казус или друг спор с недвижими имоти. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да се свържете с нас нашия сайт или лично с мен.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас