Консултирай се сега

Обжалване на наказателно постановление: Как да защитим правата си?

При управлението на държавата и при осъществяването на държавната власт един от основните начини, чрез който правните субекти (юридическите и физическите лица) се принуждават да спазват установените правила е санкцията. Санкцията е доста широко понятие, което в правото се осъществява чрез различните видове юридическа отговорност. Юридическа отговорност чисто теоретично се поделя на четири вида – наказателна, административна, трудовоправна и гражданска. В настоящата статия ще бъде разгледана именно административната отговорност, която се налага от компетентните държавни органи именно чрез наказателни постановления и в частност ще засегнем въпроса за oбжалване на наказателно постановление, като възможност за защита на правата на гражданите.

Административната отговорност се налага в един изключително широк обем от случай, всякога, когато е налице административно нарушение. Тя се нарича още административно наказателна отговорност, защото е свързана с налагането на адаминисттивни наказания. Наказателните постановления се налагат при нарушението на множество закони като тя е релевантна при множество нарушения на данъчното законодателство, нарушения на Закона за движение по пътищата, незаконно строителство и още много други.

Същност на наказателното постановление

Наказателното постановление по своята правна същност представлява административен  акт, издаден от орган на изпълнителната власт, с който се налага наказание за нарушени разпоредби на закон. Той е част от сферата на административното право и постановява носенето на административна отговорност.

Основният нормативен акт, който урежда както същността на наказателното постановление, така също и процедурата, по която същото се издава е Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Като субсидиарен закон, за неуредените в него правила се прилага Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Адвокатите от екипа на адвокатска кантора Имаш право познават в детайли спецификите на тези нормативни активе, а също така и най- новата практика по прилагането им, като с нашия дългогодишен опит в обжалването им можем да ви бъдем полезни, ако ви е наложено наказание.

Какви са наказанията, които могат да бъдат наложени?

Законът за административните нарушения и наказания регламентира какви са общите наказания, които могат да бъдат наложени, като предвидените наказания са: 

  1. обществено порицание,
  2. глоба и 
  3. временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. 

След извършените промени в закона за административните нарушения и наказания през 2021 г. беше въведено още едно наказание, а именно безвъзмезден труд в полза на обществото.

Глобата е най- разпространеното наказание в системата на българското административнонаказателно право и поради тази причина най- често се налага. Общественото порицание в съвременните условия по- скоро е загубило своето въздействие върху членовете на обществото и е малко разпространено.

Безвъзмездният труд в полза на обществото е сравнително ново наказание, предвидено като възможност с последните изменения в Закона за административните нарушения и наказания. От 23.12.2023 г. Предвидена е възможност за съда да налата го налага на нарушителите, които са рецидивисти, а също и на наказаните повторно за дребно хулиганство. Законодателя е предвидил, че това наказание може да се прилага самостоятелно или в комбинация с някое от останалите наказания. Едновременно с измененията, които въведоха това наказание бяха въведени и изменения в Закона за горите, които предвидиха налагането на това наказание за бракониерите дървосекачи. При повторно нарушение извършено от тях съдът освен глобата може да им наложи и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер между 40 и 200 часа за една календарна година, като това наказание може да се наложи за не повече от две години.

Предвидена е възможност за деяния, представляващи незначителни нарушения, при които няма настъпили вреди, представляващи незначителен случай да не се налагат наказания, а единствено да се предупредят нарушителите за извършеното т тях. 

Образуване на административнонаказателно производство

Производството срещу нарушителя започва с издаването на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Тези актове се съставят от съответните компетентни длъжностни лица, които са натоварени с подобни правомощия от закона. Законът постановява какво следва да бъда съдържанието на този акт, за да бъде той законосъобразен, като тези изказвания са императивни. В процеса на oбжалване на наказателно постановление е от изключително значение дали съдържанието на акта отговаря на изискванията на закона.

Съставения акт следва да се връчи на нарушителя и да се подпише от него. Ако от страна на нарушителя има отказ да подпише акта това следва да се установи с подпис на свидетел.

Лицето посочено като нарушител разполага с възможност да направи възражения срещу формулираните изводи в акта както в момента на неговото съставяне, така и в 7 дневен срок от връчването му.

Писмено предупреждение и споразумение 

След последната мащабна законодателна реформа на административно наказателното производство беше предвидена възможност в ситуациите, който поради своята ниска степен на обществена опасност представляват маловажен случай нарушителят да бъде само предупреден от страна на наказващия орган. В закона е предвидена изрично формата на юридическия акт, с който се налага предупреждението и реквизитите, на които следва да отговаря. Предупреждението също следва да се връчи на нарушителят, като то също подлежи на обжалване от негова страна.

Освен с писмено предупреждение, наказателно постановление или прекратяване на преписката, административното производство може да приключи и със споразумение. Тази възможност беше предвидена при последните мащабни реформи в административнонаказателното производство, която беше извършена със законодателни промени в края на 2021 г. За да се постигне споразумение с административния орган е необходимо това да не е забранено от специален закон. Такъв закон е примерно Закона за движение по пътищата, който не позволява при започнало административно производство същото да завърши със споразумение с нарушителя. Нарушителят може да направи предложение на наказващия орган за сключване на споразумение в срок от 14 дни от получаването на акта за установяване на административно нарушение.

Издаване на наказателно постановление

АУАН заедно с останалите материали по преписката се изпращат на наказващия орган.  Именно той е и органа, който преценява дали да наложи някое от посочените наказания. Единствено наказанието „безвъзмезден труд в полза на обществото“ се налага не от административния орган, а от районния съд. Когато преписката се получи от комететния държаване орган той преценява дали АУАН е достатъчно обоснован и законосъобразен, като се преценят до колко са налице нарушения, които да обосноват издаването на наказателно постановление.

Когато се установи по несъмнен начин, че действително нарушението е извършено административно наказващия орган издава наказателно постановление и налага предвиденото административно наказание. Реквизитите на наказателното постановление също са регламентирани от законодателя. Добър адвокат по обжалване на наказателни постановления би могъл да ви посъветва при запознаването си с наказателното постановление дали от съдържанието му могат да бъдат изведени аргументи за неговото обжалване. Поради това е важно да се свържете с адвокатска кантора Имаш право, за да разберете в един начален момент дали обжалването на наказателното постановление би могло да има очаквания от ваша страна резултат.

Обжалване на наказателно постановление

 След цялата тази процедура, ако в крайна сметка бъде издадено наказателно постановления нарушителят има право да обжалва същото. Това негово право следва да бъде упражнено в срок от 14 дни от получаването на наказателното постановление, като компетентен е районният съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Основанията за обжалване на наказателното постановление най- общо са неправилно приложение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните норми на закона и др, които основания могат да бъдат установени от опитните адвокати по oбжалване на наказателно постановление, с каквито екипът на адвокатска кантора Имаш право разполага.  

Ако районният съд постанови решение, което не е удовлеторяващо за правонарушителят, последняит може да обжалва неговото решение само пред горната инстанция.

Ако не са налице основания за отмян на самото наказателно постановление, то може да се обжалва и размерът на наложеното наказание. Понякога наказващия орган налага глоба над минималната, като определеното наказание не е в съответствие с чл. 27 от ЗАНН. Важна последица при oбжалване на наказателно постановление се отнася до размера на наложената глоба. Това е, че изпълнението на наказанието се спира и до приключване на съдебното производство не може да се изисква принудително нейното заплащане. 

Опитните адвокати от София следва да следят за всяко едно извършено процесуално нарушение в рамките на описаната процедура, а също така и за всяко нарушение на материалния закон, което да бъде подробно и мотивирано изложено в жалбата и след това и пред съда в рамките на досъдебното производство. Свържете се с нас във формата за контакт или на посочения в сайта телефон, ако имате нужда от юридическа помощ. Вижте повече полезна информация от нас и в социалните мрежи!

Comments are closed.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас