Консултирай се сега

Отказ от наследство – всичко най-важно!

Отказ от наследство се прави най-често, когато наследодателите имат големи дългове и по този начин пасивите в наследствената маса са по-големи от активите и за наследник няма смисъл да приема наследството, защото би станал длъжник, ако го направи. Възможно е отказ от наследство да се направи и при наличието на строго лични мотиви у наследник, като това да не се е разбирал с наследодателя, да не са имали добри отношения и да не иска да приема наследството. Независимо от мотивите, за наследника винаги е налице възможност да се откаже от наследството, като при извършването на отказа, не се изследва от съда какво именно е основанието на така извършения отказ.

Отказът от наследство не е ограничен с някакъв срок, като може да се направи във всеки един момент след настъпването на смъртта на наследодателя. Единственото условие, за да е допустим отказ от наследството е преди това наследникът да не го е приел. 

Приемането на наследството може да бъде направено както с изрично волеизявление, така и с конклудентни действия.

Последното е важно да се знае от наследниците, за да не приемат наследството, без да разберат, че действията им имат тази юридическа последица. Според последователните решения на съдилищата, подобни действия са тегленето на суми пари от банкови сметки на наследодателя, плащане на задължения на наследодателя и други подобни. Имайки предвид изложеното, следва да се обърне внимание на наследниците, че ако не знаят какви задължения има наследодателя е добре да се обърнат към добър адвокат наследствено право, за да могат да получат компетентен съвет за най-удачния начин, по който следва да постъпят. Това е необходимо, защото ако предприемат неподходящото действие спрямо наследствената маса е възможно наследниците по-късно да загубят правото си да се откажат от наследството.

Ако обобщим изложеното в предходния параграф, то би звучало така: отказът от наследство извършен след неговото приемане е недействителен.

Кредитори или други лица, които имат правен интерес от това, разполагат с правомощиято да поискат от съда да определи срок, в който наследникът да изрази воля дали се отказва от наследството или го приема.

Процедура, с която се извършва отказа от наследство

Отказът от наследство, за да породи своите правни действия, следва да се извърши в законоустановената процедура. Тя завършва с вписването на отказа от наследство в нарочна книга, в районният съд. Компетентен да разгледа делото и да се произнесе по отказа от наследство е районният съд по последният посточнен адрес на наследодателя.

Наследникът, за да се откаже от наследството, следва да подаде лично или чрез пълномощник в районният съд специално заявление за отказ от наследство. Заявлението няма нужда да е с нотариална заверка на подписа. Доскоро имаше спор в съдебната практика за това дали е необходимо наличието на нотариална заверка на това заявление или не, но с решение на ВКС от 2022 г. този спор беше разрешен, като беше установено, че подобна заверка не е необхдима. Към заявлението следва да се приложат и определени документи и по-точно:

1.     молба от страна на наследника или от неговия пълномощник

2.     препис-извлечение от акта за смърт на наследодателя

3.     удостоверение за наследници;

4.     пълномощно, когато документът се подава от пълномощник;

5.     вносна бележка за платена държавна такса. Държавната такса за извършването на самото вписване на отказа е 20 лева, а 5 лева се заплаща, за да се издаде удостоверение за извършен отказ от наследство.

За да породи правното си действие отказът от наследство следва да бъде вписан в нарочната книга за откази от наследството към районният съд и поражда правното си действие след извършването на вписването в тази книга.

Правни последици от отказа от наследство

На първо място следва да се посочи, че лицето, което е направило отказ от наследство след вписването на този отказ в нарочната книга към районния съд губи завинаги качеството си на наследник на починалото лице. Отказът от наследство не може да бъде оттеглен, не може да бъде преразгледан и лицето да се откаже от изявлението, което е направило. Дори след смъртта на наследодателя да бъде открито ново имущество, то отказалото се лице няма право да го наследява, макр, че последното имуществено не е било известно към момента на извършването на отказа.

Също така е важно да се обърне внимание на обстоятелството, че не може да бъде извършен отказ от наследство, който да е в полза на друг наследник.  След извършването на отказа от наследство това води до уголемяването на дяловете на останалите наследници пропорционално.

Важно е да се обърне внимание на още едно важно за практиката обстоятелство. При отказа от наследство низходящите на отказалия се наследник нямат право те да го заместят и да олучат неговия дял.

Препоръки от практиката

В практиката е много разпространено също така, когато едно лице има големи лични задължения и наследството съдържа имущество със значителна стойност това лице да прави отказ от наследство, за да не могат кредиторите да се удовлетворят от неговия дял. В подобни хипотези кредиторите разполагат с възможност да искат унищожаването на отказа от наследство, за да могат да се удовлетворят от неговото имущество.

Препоръчваме на наследниците да се обърнат към компетентен адвокат наследствено право, ако се чудят какви действия да предприемат, когато са станали наследицни. Адвокатите от адвокатска кантора Имаш право имат богат опит и ако се свържете с нас ще можем да ви съдействаме с разрешаването на проблема ви. 

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас