Консултирай се сега

Перемпция и прекратяване на изпълнително дело при ЧСИ

Много често образуваното изпълнително дело при ЧСИ влече след себе си много проблеми за длъжниците. Стига се до запор на трудовите им възнаграждения, на банковите им сметки, възбрана на техните недвижими имоти. Когато се образува изпълнително дело, относно въпросите на давността на първо място следва да се обърне внимание, че тук давността е всякога пет години. Това е важно да се каже, защото често длъжниците се заблуждават, че техните задължения към мобилни оператори, Топлофикация или ЧЕЗ поради своя периодичен характер са с тригодишна давност. Това действитено е така, но ако вие бъдете осъдени да заплатите сумите със съдебно решение или със заповед за изпълнение по реда на бързото производство то съгласно разпоредбата на чл. 117, ал. 2 ЗЗД давността е както беше казано и по-горе – 5 години. Възможно ли е обаче да се стигне до прекратяване на изпълнително дело при ЧСИ?

Същност на перемпцията

След образуването на изпълнителното дело обаче много често в практиката се случва, ако при първоначалното проучване на имущественото състояние на длъжника не бъде открит негов несеквестируем доход или имущество, то след това поради бездействие на длъжника или на самият съдебен изпълнител продължителен период от време да не се предприемат никакви действия спрямо длъжника. Законодателят е предвидил в такива ситуации норма, която да дисциплинира както взискателя по изпълнителното дело (кредитор по вземането), така също и самият съдебен изпълнител заради тяхното бездействие, което се възприема като дезинтересирането им от това вземане. 

Именно поради гореизложеното е залегнала в закона разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8, която постановява, че ако в продължение на две години взискателя не поиска предприемане на изпълнително действие, то по силата на закона има прекратяване на изпълнително дело при ЧСИ. Именно тази законова последица при бездействието на взискателя е известна като перемпция.

Последици от прекратяване на изпълнително дело при ЧСИ

При настъпването на посочените в предходния параграф факти изпълнителното дело се прекратява по силата на закона, като съдебният изпълнител следва просто да констатира това. От това обаче следват някои много важни правни задължения, които съдебният изпълнител следва да реализира като законова последици от перемирането на делото. 

След като делото е перемирано, съдебният изпълнител следва да вдигне всички наложени от негова страна запори и възбрани, а освен това и всички други наложени обезпечения. Тогава длъжникът може да се разпореди със запорината си собственост или с връзбранения си имот и именно затова за защитата на неговите права и законни интереси е от съществено значение от страна на съдебния изпълнител да бъдат предприети действията именно така, както са посочени в закона. Ако искате да сте сигурни, че законът е спазен, че не са налице основанията за перемпция е добре да се обърнете към добър адвокат по гражданско право, като адвокатите от екипа на адвокатска кантора Имаш право можем да ви бъдем изцяло полезни в това.

Какво друго следва от перемпцията

Важно е да се отбележи, че след като са настъпили юридическите факти на перемпцията, т.е. ако в продължение на тези две години не са предприети изпълнителни действия, такива не са поискани от взикателя, както казахме перемпцията настъпва по силата на закона. Дори и това да не установено от съдебния изпълнител, изпълнителните действия по това дело не са законосъобразни и не могат да прекъснат давността по делото. Поради това е възможно, да е погасен по давност целият дълг, защото действията след тези две години са незаконосъобразни.

Поради това е много важно през няколко години да се правят справки по изпълнителните дела, защото може да има основание за прекратява не делото. Често срещана житейска хипотеза е делото да е перемирано, защото както казах и по- горе това се случва по силата на закона, тази перемпция да не е била отразена от съдебния изпълнител и в следствие на това всички извършени след това изпълнителни действия са нищожни. Ако това състояние след перемпцията продължи още три години това води до погасяването по давност на дълга.

В слчуай, че изложеното в предходния параграф действително се е осъществило, пред длъжниците по изпълнителни дела е налице възможността да заведат отрицателен установителен иск, с който да установят пред съда, че задължениято им се е погасило по давност.

Заключение

Именно поради изложеното е необходимо да се доверите на добър адвокат за защита на длъжниците, който да направи справка по вашето изпълнително дело. Единствено подобен специалист би могъл да се ориентира за наличието на целия фактически състав, който следва да е налице. Не всички действия, който се извършват по изпълнителните дела прекъсват срокът на давността и съответно след тях започва да тече нов двугодишен срок за перемиране на делото.

Някои действия, като изпращане на покана за доброволно изпълнение до длъжника, проучване на неговот имуществено състояние или справка за наличието на трудови правоотношения не прекъсват този срок. Адвокатите от адвокатска кантора Имаш право имат богат опит в подобни дела и могат да ви дадат пълноценен правен съвет и да установят дали делото е настъпила перемпция.

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас