Консултирай се сега

Правна защита при проблеми с бързи кредити

Много често и на много хора се случва да прибегнат до използването на услугите на фирми, които предлагат така наречените “бързи кредити”. Фирмите, които предлагат подобни кредити не са банки, а най-често представляват небанкови финансови институции и като такива регулациите, на които са подложени са много по-малки от тези на банките.

Фирмите за бързи кредити предоставят заеми на хората, за които е най-трудно да планират приходите си и изплащане на получените от тяхна страна средства. Но предоставянето на подобни бързи кредити е рискова дейност. Поради тази причина и много често тези фирми, които се занимават с предоставянето на бързи кредити натоварват своите потребители с много високи такси, със задължения, които са неприсъщи за един договор за кредит, с лихви, в противоречие на закона. Те прибягват до подобни действия, за да натоварят изрядните си платци с търговския риск от неизпълнението на голяма част от предоставените от тяхна страна суми и по този начин да гарантират печалбата на техните собственици. Поради слабата регулация на тяхната дейност тези незаконосъобразни практики следва да бъде следена от самите лица, които са получили кредит.

Кога има нужда от правна помощ за бързи кредити?

Много често обаче непропорционално високата лихва, баснословно голямата неустойка, задължението да се осигури поръчител, което ако не бъде изпълнено се начислява непропорционално висока такса, представляват незаконосъобразни или нищожни клаузи в договора за бърз кредит. В тези случай, ако ползвате услугите на добър адвокат за оказване на правна помощ за бързи кредити можете съществено да намалите сумата, която кредитиращата ви институция претендира да ѝ бъде заплатена от ваша страна или да си възстановите незаконосъобразно платена от ваша страна сума.

Примери от практиката

Друг често срещан проблем е, че при подписването на подобни договори за кредит от страна на кредитополучателя се подписва и застрахователен договор. По този начин от негова страна се плащат допълнителни такси и се натоварва кредита му с допълнително плащане. Когато обаче настъпи предсрочната изискуемост, поради неплащане на вноските, възникват различни проблеми с тази застраховка, като се отказва плащането на застрахователно обезщетение, понякога това обезщетение се изплаща частично, без да има основания за това или пък застрахователя изцяло се дезинтересира и не предприема каквито и да било действия.

Всеки един подобен договор за кредит следва да е съобразен с императивните изисквания на Закона за потребителския кредит. Когато потребителят е учредил договорна ипотека на недвижим имот с цел обезпечение на получения предни приложение намират разпоредбите на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите. Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и останалите разпоредби на гражданското законодателство също намират приложение на общо основание.

Някои неблагоприятни практики?

Много често в практиката, за да постигнат посочените по-горе цели, от страна на кредитиращите институции е възможно да не бъдат спазени императивни изисквания на закона. Тези фирми много често разчитат на въздействието на техните клиенти. В този случай може да потърсите помощ от добър адвокат при бързи кредити, като екипа на адвокатска кантора Имаш право може да ви съдейства. Неспазването на някой императивни изисквания на закона води до недействителност на договора за кредит, като в този случай потребителят връща само сумата, която е получена от него, без да е задължен да плати високите такси, неустойки и всякакви други разходи по кредита. При наличието на неравноправни клаузи по смисъла на закона е възможно същите да бъдат обявени за нищожни и техните неприятни и тежки последици да бъдат избегнати.

Практиката е изпълнена с множество примери, както за неравноправни клаузи, така и за неизпълнение на императивни изисквания на закона и поради това е от изключителна важност да се обърнете към добър адвокат при бързи кредити, за да получите адекватна защита на вашите права и законни интереси. В тези ситуации вие можете да си възстановите сумите, които сте заплатили в противоречие на закона на подобни некоректни фирми, а също така и ще бъдат възстановени всички разходи, които сте направили по воденето на делото, включително и заплатените адвокатски хонорари.

Друга незаконосъобразна насока на дейност от страна на фирмите за бързи кредити е това, че много често те звънят на близки и познати на кредитополучателя, като дори понякога звънят и на работодателите. Често срещана практика е да се прехвърля задължението към колекторска, фирма, като тормозът става много голям за потребителя.

Заключение

Голяма част от нашата дейност е насочена към към защита на кредитополучатели по подобни бързи кредити. Когато с правата ви на потребител е допусната злоупотреба следва да получите най-добрата защита, каквато може да ви бъде предоставена именно от адвокатите от екипа на адвокатска кантора Имаш право.   

Leave a comment

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас