Консултирай се сега

Какво представлява дружеството с променлив капитал?

След дълго обсъждане, продължило няколко години и натиск, най-вече от страна на “startup” екосистемата в България, през юли месец 2023 г. беше гласувано на второ четене, а с държавен вестник бр. 66 от 01.08.2023 г. в Търговския закон беше въведен нов вид търговско дружество – Дружество с променлив капитал (ДПК). Иновативните и ориентирани към растеж стартъп компании имаха нужда от възможност за регистрация на фирма с променлив капитал. Тя им даде възможност да имат специално дружество, съобразено техните специфики. Респективно с техните потребности от финансиране и от по-динамичен и непостоянен размер на капитала. По своя правен замисъл това са фирми, които не са публични (не продават акции на борси). 

За кого е подходящо да търси регистрация на фирма с променлив капитал?

Тези фирми са създадени от предприемачи, като обезпечаването на тяхната дейност се осигурява най-често чрез инвестиции от трети лица. Обикновено тези фирми се занимават с разработването на иновативни продукти или услуги. Тяхната бизнес структура е такава, че същите се очаква да имат бърз растеж, като именно това очакване, стимулира инвеститорите да влагат парите си в компаниите. В по-голямата част от случаите крайната цел при учредяването на такива дружества е или да бъдат продадени в своята цялост, като от това се реализира голяма печалба, а в други случай е да се превърне в един бъдещ момент в публично дружество. Това би направило възможно предлагането на акциите на регулиран пазар.

Решението

За да отговори на всички тези очаквания на тези иновативни компании българският законодател през лятото на 2023 г. най- сетне се престраши да бъде уреден този нов вид дружество, с което се адаптира действащата нормативна уредба към нуждите на старт ъп компаниите.

Идеята на законодателя, за да предвиди и създаде новото ДПК е да помогне на хора, които имат добри идеи, за чиято реализация е необходим голям финансов ресурс, с който те не разполагат. Заимствани от ООД и АД главните визирани предимства на ДПК са възможностите, които дават за:
1) Започване на дейността с нисък начален капитал.
2) възможност за избор на метода на управление и много голяма гъвкавост от това.
3) голяма гъвкавост в промяната на капитала и избягването на всички формалности в тази насока.
4) гъвкаво и лесно привличане на външни инвеститори и други.

Общи характеристики на ДПК

Вследствие на гореизложените обстоятелства от страна на законодателя се създаде нова глава в Търговския закон – 15а. Дружество с променлив капитал може да бъде учредено единствено като микро или малко предприятие, по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. Това по-точно ще рече, че ДПК „може да е само предприятие, което има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души и годишен оборот, който не превишава 4 000 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв.“. Ако дружеството, което е регистрирано като Дружество с променлив капитал престане да отговаря на тези изисквания за микро или малко предприятие, същото следва да се преобразува в капиталово търговско дружество в срок на следващата година. При преобразуването дружеството следва да се третира като персонално, а не като капиталово търговско дружество. Ако това не бъде направено, може да бъде прекратено с иск на прокурор. 

Наименованието (фирмата) на дружеството, както и при останалите търговски дружества, следва да съдържа означението “дружество с променлив капитал” или абревиатурата ДПК, съответно ЕДПК, когато дружеството е еднолично. Законодателят е постановил, че такова дружество може да се учредява както от физически, така и от юридически лица. Единственото ограничение в тази насока е, чe като учредител не може да участва обявено в несъстоятелност юридическо лице.

Особености на ДПК

Капитал

Тук стигаме и до “diferencia specifica” на тези дружества. Характерното при тях е, че те са хибридна форма между персонално и капиталово търговски дружества. Размерът на техния капитал не се обявява в Търговския регистър. Именно тази възможност, която предоставя законодателят е характерното за този тип дружества, което ги отграничава от останалите капиталови дружества – ООД, АД и КДА и го приближава към персоналните дружества. Това дружество, както и останалите дружестa провежда ежегодно годишно редовно общо събрание, като на това събрание се приема годишният финансов отчет. Именно в това събрание, с решение на общото събрание се установява и размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година. Подобно законодателно решение улеснява прехвърлянето на дялове и извършването на всякакви промени в капитала.

Капиталът на това дружество е разделено на дялове, както е при дружеството с ограничена отговорност. Самите дялове обаче са различни класове, което пък е препратка към акциите, които могат да бъдат различни класове. Всеки клас дялове имат една и съща номинална стойност. Възможно е дружеството да издава привилегировани дружествени дялове, които може да осигуряват повече от един глас в общото събрание на съдружниците, гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял, право на обратно изкупуване на дружествените дялове, както и други права, предвидени в закона или в дружествения договор. Още една специфика, която е характерна само за това дружество е, че номиналната стойност на един дял не може да бъде по- малка от 1 стотинка. Когато вноската е непарична, тя се оценява от вещи лица, определени от управителния съвет/управителя на дружеството. Номиналната стойност на всеки дял съответства на размера на вноската на съдружника.

Прехвърляне на дялове

Прехвърлянето на дружествените дялове може да става по различен начин. Принципът, който е заложен от законодателя, е че този дял може да се прехвърля свободно. Все пак е предоставена възможност в дружествения договор да се предвидят определени ограничения във връзка с прехвърлянето. Предвидена е и възможност дружествените дялове да се прехвърлят с договор сключен в обикновена писмена форма, ако това е предвидено в дружествения договор. При преценката на обстоятелството каква точно да е формата на договора също ви трябва добър адвокат за регистрация на фирми, така че можете да се обърнете към нас за да ви окажем съдействие.

Друга характеристика на това дружество е, че ОС разполага и с правомощието да учреди на наети от дружеството лица (независимо от начина на „наемане“) право тези лица да придобият дялове от капитала на дружеството. Това става единствено и само чрез прехвърляне на собствени дялове на дружеството. Това право може да бъде прехвърлено и на управителния орган на дружеството, като при делегирането на подобно правомощие следва да се съобразят ограниченията на закона. 

Книга на съдружниците

Законодателят решава проблема с това кой е съдружник в дружеството, като въвежда при тези дружества т.нар. „книга на съдружниците“. Тя е аналогична на книгата на акционерите в АД. В нея се вписват съдружниците, притежаваните от тях дялове, привилегии по дяловете, ако има такива, прехвърлителя и други подобни. Книгата на съдружниците е важна и защото от вписванията направени в нея, ще се преценява какъв в кворума при провеждане на ОС, валидността и мнозинствата за вземане на решения.

Органи на дружеството

Както при капиталовите дружества върховният орган на ДПК е Общото събрание на съдружниците. В съответствие с духът на времето разпоредбите на закона постановяват възможността общото събрание да се проведе или съдружник да участва посредством различни електронни средства, които обаче достатъчно сигурно могат да удостворерят самоличността на участващия по този начин.

Относно управлението на дружеството може да се избере дали то ще се управлява от управител или от управителен съвет. Изборът какъв точно ще бъде начинът на управление е предоставен в ръцете на съдружниците, за да бъде предоставена възможно най- голяма гъвкавост с оглед техните идеи и цели. Що се отнася до този орган законодателят е дал възможност на съдружниците отново в Дружествения договор или да предоставят управлението за определен мандат или безсрочно.

Има и тук изисквания за кворум, като законодателят отново е съобразил развитието на новите технологии. Постановил е, че присъстващо (на заседанието на управителния съвет) е и лице, с което има двустранна комуникационна връзка. Тя трябва да бъде гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и приемането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Представителите на ДПК следва да се впишат в ТР с оглед проззрачността на отношенията, в които ще стъпи дружеството в бъдеще и с оглед сирурностт на третите лица. Те трябва да са сигурни, че действително встъпват в отношения с дружеството.

Отношения със служителите на дружеството

Законодателят, чрез нормите, които уреждат ДПК създават предимства за техните служители, които ще сключат вестинг договори и ще имат право на дял от дружеството при определени условия, като постигане на конкретни финансови резултати, сключване на определен брой сделки и други. Чрез придобиването на дялове служителите ще имат право да участват в разпределението на печалбата, като по този начин ще бъдат мотивирани да постигат по-добри резултати и ще получат допълнителен приход.

Времева рамка

В срок до 31.06.2024 г. законодателят е възложил на Агенцията по вписванията да осигури техническата възможност за прилагане на изменнията в Търговския закон. Това по същество означава, че до посочената дата няма да съществува практическа възможност за регистрация на подобни дружества.

Без значение дали сте мотивирани да търсите информация по темата водени от желанието да учредите ДПК, да участвате в такова или да сключите вестинг договор за придобиване на различни опции, нашите адвокати ще Ви съдействат. Свържете се с нас във формата за контакт или на посочения в сайта телефон, ако имате нужда от юридическа помощ. Вижте повече полезна информация от нас и в социалните мрежи!

Comments are closed.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас