Консултирай се сега

Регистрация на фирма: Какви документи са необходими?

Регистрацията на фирма е процедура, която изисква подготовката на различен набор от документи и входирането им в Търговския регистър. Съветваме всички, които са взели решение за регистрация на дружество да се обърнат към адвокат, който да ги насочи към най-подходящата правна форма (АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ и др.), в зависимост дейностите, които ще извършват.

В настоящата статия ще обърнем внимание на документите, които са необходими за регистрация на фирма, в зависимост от правната форма. Ще се спрем на най-популярните: акционерно дружество (АД), еднолично акционерно дружество (ЕАД), дружество с ограничена отговорност (ООД) и еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Регистрация на фирма – необходими документи (АД или ЕАД)

1. Устав/учредителен акт: Уставът следва да бъде приет на учредителното събрание, той трябва да съдържа законовите реквизити, като законодателят е оставил свобода за начина на взимане на някои от решенията, начина на управление и т.н. В него се записва и размера на капитала, видовете акции, номиналната стойност на отделна акция. Системите за управление на акционерно дружество се делят на едностепенна и двустепенна.

2. Протокол от учредително събрание: на учредителното събрание присъстват всички акционери (лично или чрез пълномощно), като на събрание се вземат решения за регистрация на Акционерно дружество, начинът на управление, името на дружеството, капитал, седалище и адрес на управление. Когато акционерното дружество се учредява от едно лице – тогава говорим за еднолично акционерно дружество. Учредители могат да са физически или юридически лица.

3. Протокол от заседание на надзорния съвет: той е необходим при двустепенната система;

4. Протокол от заседание на съвета на директорите: в него се избират лицата, които представляват дружеството;

5. Списък на акционери – това са лицата, записали акции при учредяването;

6. Декларации, съгласно изискванията на Търговски закон;

7. Документ от банка за внесени парични вноски;

8. Документ за платена държавна такса;

9. Спесимен;

10. Пълномощно.

По-особени случаи

В случай, че някой от акционерите е юридическо лице, трябва да се предостави и решение на компетентния му орган, в който е обективирано желанието на юридическото лице да участва в създаването на акционерното дружество. Ако юридическото лице е чуждестранно дружество, трябва да се предостави и документ, удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон. 

При хипотезата, при която акционерното дружество е създадено с предмет на дейност, за който се изисква лиценз, следва да представите и надлежен за това документ. 

Съществува хипотезата, при която капиталът на дружеството може да се формира от непарична вноска – под формата на апортиран недвижим имот, вземане или по друг начин. В тази връзка следва да се представи и заключение на вещо лице.

След като се снабдите с всички нужни документи, следва да подадете заявление по образец до Търговския регистър. Kато бъдат разгледани от длъжностно лице, последният може да Ви предостави срок, в който да изправите нередовности или директно да впише дружеството. След вписване ще получите ЕИК номер.

Регистрация на фирма – необходими документи за ООД/ЕООД

Регистрацията на ООД/ЕООД е по-лесна и по-бърза процедура. Дружеството е и най-популярното у нас, но въпреки това Ви съветваме да се консултирате с адвокат, който да изготви документите и най-вече дружествения договор, тъй като в него могат да бъдат заложи клаузи, които да Ви създадат проблеми вбъдеще. Разликата между ООД и ЕООД се крие в собствеността – ЕООД се създава, когато собственикът е един. Той може да бъде физическо или юридическо лице.

1. Първият и най-важен документ е Дружествен договор (учредителен акт при ЕООД) – в него трябва да се изрази съгласието на съдружниците за учредяване на дружеството, нотариална заверка не се изисква. В него се описват начините на вземане на решение, начините на управление на дружеството и компетентните органи.
2. Учредителен протокол – обективира решението на съдружниците за създаване на дружеството. Посочва наименованието му, размерът на капитала, седалище и адрес на управление, както и управителят.
3. Вноски в капитала – съдружниците следва да направят своите вноски в нарочно открита набирателна сметка на името на дружеството;
4. Спесимен – управителят трябва да завери декларация – образец от подпис.
5. Декларации по образец, съгласно Търговски закон;
6. Пълномощно;
7. Платена държавна такса – в случай, че подадете документите онлайн, таксата ще бъде наполовина;
8. Заявление А4 по образец на Търговския регистър.

Някои допълнителни бележки

В случай, че някой от съдружниците е юридическо лице, трябва да се предоставят и решения на компетентните органи, от които да е видно, че дружеството-собственик ще участва в създаването на ново юридическо лице. Ако съдружникът е чуждестранно лице, то следва да се предостави и извадка от съответния Търговски регистър, указваща кой е компетентен да представлява дружеството. От предмета на дейност зависи далище се наложи да се снабдите и с лиценз за съответната дейност.

NB: В случай, че изберете име за вешето бъдещо дружество, може да запазите същото за определен период от време.

Заключение

Макар и на пръв поглед ясна, процедурата съдържа много условности, най-вече при изготвяне на документите. В случай на необходимост, може да се обърнете към адвокат търговско право, който да изготви и регистрира фирма.
Нашите адвокати ще Ви съдействат във формата за контакт или на посочения в сайта телефон. Вижте повече полезна информация от нас и в социалните мрежи!

Comments are closed.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас