Консултирай се сега

Регистрация на фирма: какви са изискванията и процедурите?

Една от възможните форми на стопанска активност, чрез която хората изкарват прехраната си е търговската дейност. Търговската дейност обхваща по-широко понятие от това, което на пръв поглед звучи. Тя не включва само покупката на определени стоки или други предмети и последващата им продажба, каквото е тясното понятие за търговия, но и всякакви предприемачески дейности.

В тях влизат строителство на жилища и продажбата им, предоставяне на помещения за настаняване, производство и продажба на всякакви стоки, превозване на товари и пътници, предлагане на курсове и обучения и всякакви подобни
дейности. Ако човек е решил да си изкарва прехраната по този начин, то за него е най-добре да открие фирма, като съветваме нашите клиенти да се обърнат към добър адвокат, който да ги насочи и помогне при регистрация на фирма.

Регистрация на фирма – основни бележки

Това, което в гражданския оборот се нарича „фирма“, в правото се нарича търговско дружество и в много редки случай дружество по закона за задълженията и договорите. В тази статия понятията „фирма“ и „търговско дружество“ ще се използват като взаимозаменяеми с цел улеснение на читателите и достъпност на текста. С цел юридическа прецизност ще посоча, че в Търговския закон понятието „фирма“ се използва като “наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.“ в миналото под формата на едноличен търговец.

Все още има хора, които продължават да упражняват търговска дейност като еднолични търговци. Намират се хора, които ни питат как да се регистрират като еднолични търговци. Когато се обърнат към кантората ни с подобно запитване, ние винаги съветваме да се регистрира търговско дружество. Когато решавате какво търговско дружество ще регистрирате и как точно ще формализирате дейността, която искате да упражнявате, е много важно да намерите най-добрите адвокати за регистрация на фирма. В тези моменти именно можете да разчитате на нас.

Изисквания за едно регистрирано дружество

Съгласно българското законодателство, за да започне една фирма да упражнява търговска дейност трябва да бъде вписана в Търговския регистър. Последният е публичен и централизиран, което създава сигурност за потенциалните бъдещи контрагенти на всяка фирма. Там е посочен размерът на капитала и неговите собственици, управителя на
фирмата, има ли някакви запори или залози върху дяловете, какви са финансовите резултати на фирмата от момента на регистацяита ѝ и още много полезна информация.

Всичко това е полезно за всеки, който иска да сключи договор с Вашата фирма. Същото се отнася и за Вас, когато сключваме договор. Когато решите, че ще регистрирате фирма е добре да се обърнете към най-добрите адвокати за регистрация на фирма. Това е така, защото в зависимост от размера на капитала, начина на неговото разпределение между съдружниците, управлението на фирмата и много други обстоятелства е от съществено значение какъв вид фирма ще е най-подходящ за Вас.

Какво трябва да имате предвид, когато тръгнете да регистрирате фирма?

Затова именно добрите адвокати за регистрация на фирма могат да ви окажат пълноценно съдействие в този процес и да ви помогнат да изберете най-подходящата правна форма на фирмата, която мислите да регистрирате. В българското право търговските дружества, които могат да се регистрират са numerus clausus (лат.). Този неразбираем за широката общественост израз означава, че видовете фирми, които можете да регистрирате са изчерпателно посочени в закона. Не можете да регистрирате друго дружество, което не е посочено в закона.

Българското законодателство регламентира основно 7 вида търговски дружества. Това са събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, акционерно дружество с акции и Дружество по ЗЗД (консорцуими). От скоро беше уредено от законодателя и Дружеството с променлив капитал, което обаче ще може да бъде регистрирано от началото на 2024 г. В практиката обаче се учредяват и използват основно ООД, АД и Консорциуми.

Изисквания за регистрация на фирма

За да се регистрира фирма законодателят е въвел изисквания в различни насоки. От една страна, за да участва в учредяването на фирма е необходимо физическото лице да e дееспособно. Изискванията за дееспособност на физическите лица са регламентирани в Закона за лицата и семейството. Ней-лесно е да се регистрира фирма, ако се свържете с добър адвокат за регистрация на фирма.

Попаднали сте на правиланта страница и с нас можете да се свържете тук.Търговското дружество възниква от момента на вписването му Търговския регистър. В някой случай, ако дейността, за която ще се учредява търговско дружество изисква
разрешения и лицензи (банкова дейност, застрахователна дейност, финансово посредничество и др.) преди да се пристъпи към регистрацията на фирма е необходимо да се получат съответните разрешения и лицензи. 

Каква е процедурата за регистрация на фирма?

В началото на процедурата следва да изберете каква ще е точно фирмата, която ще регистрирате. Това, както посочих и по- горе, най-добре би се случило, ако се свържете с добър адвокат. Най-често се регистрират дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества. Ако вашият случай е по-специфичен, може да бъде избрана и някой от другите форми за организация на търговска дейност. Те обаче в практиката се срещат по-рядко и като цяло са по-екзотични.

Първо трябва да изберем най-подходящата правно организационна форма за вашата фирма. Това е съобразно с поребносите на вашия бизнес. Следва да се избере и наименованието на вашето дружество. Ние ще направим проверка за вас след като изберете какво да е наименованието на дружеството Ви в търговския регистър. Такава проверка се изисква, защото има изиквание в закон да има уникалност на наименованието на фирмата. След това ще ни предоставите информация относно Вашето желание къде да е седалището и адреса на управление на дружеството, неговия предмет на дейност и други подобни.

Индивидуализиращи характеристики

Следва да изберете управител/и на дружеството или съвет на директорите. Всичко посочено се вписва в определен набор от документи, които ние ще изготвим за вас. След като Ви ги предоставим вие ще трябва да ги подпишете и да отидете при нотариус. После идва ред да се открие набирателна сметка на фирмата, по която да се внесе определения в устава капитал или посочената част от него. 

Също така е необходимо да се заплата и дължимата такса към Търговския регистър. Същата е в размер на 110 лева (при ООД) и 360 лева (АД). Ние подаваме заявленията по електронен път и затова посочената такса се заплаща в размер само на 50% от посочените суми. След подаването на посочените документи към Търговския регистър от наша страна след няколко дни фирмата ще е регистрирана. Ще разполагате с идентификационен номер и ще можете да започнете да упражняват дейността, която желаете.

Нашият експертен екип може да ви съдейства в целия описан по- горе псоцес и да отговори
на всичките Ви въпроси, които възникнала в процеса на регистрация. Вижте повече от нас в социалните мрежи!

Comments are closed.

Имаш право

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

Предписанията на правото са такива: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.

Последно добавени

Пишете ни

Обади ни се

Ние сме на разположение за вас